Поимот квалитет се однесува на вродени или изразени карактеристки на една личност, објект, процес или нешто друго. Таквите карактеристики можат да ја направат личноста или нештото различна од сите други лица или нешта, или пак може да обележува одреден степен на достигнување или совршеност. Кога се користи во однос на луѓе, поимот исто така може да означува обична лична карактеристика или доблест.

Поимот некогаш се користи како контраст на коцептот за количество. Во наука, делата на Аристотел се фокусираат на мерење квалитет додека делата на Галилео Галилеј се резултат на изучување на квантитети.