Средноевропско овошје

Средноевропското овошје најдобро успева во областите со умерено - континентална клима. Од асредноевропските овошни видови најзастапени се: јаболкото, сливата, крушата, праската и др.