Средишница. План

Средишница. План е шаховска книга, дел од творештвото на познатиот руски интернационален мајстор и автор на шаховска литература Петар Романовски. Книгата е напишана во 1960 и е прво дело од двете посветени на средишницата (другото е Средишница. Комбинација, напишано во 1963). Во неа се коментирани и анализирани избрани шаховски партии од повеќе перидои од развојот на шаховската игра, како и извадоци од партии, во кои се посочени елементите и фазите при смислувањето на план, како неопходно средство за продолжување на борбата. Во ова дело, вниманието е обрнето на планот, неговата улога во развојот на партијата, како и неговото смислување и спроведување. Книгата е напишана на руски јазик.

Средишница. План
Романовски Средишница. План.jpg
Корицата на книгата
АвторПетар Романовски
Наслов на
оригиналот
Миттельшпиль. План
ЗемјаСССР СССР
Јазикруски

СодржинаУреди

Содржината на ова дело, пред сè претставува објаснување на планот како средство за продолжување на играта, неговите елементи, фазите во неговото смислување и спроведување и неговото значење во средишницата.

Доколку се анализира, неговата содржина, ова дело е поделено на две целини. Првата е веднаш по воведот и се однесува општо за планот, а втората содржи 8 глави, кои всушност преку избрани партии, го прикажуваат смислувањето на план во зависност од различниот карактер на позицијата.

Првата целина е поделена на 3 подгрупи: општа методика, поле и линија. Во општата методика е дадено објаснување на поимот план, неговот сфаќање и идејата потребна за неговото смислување. Во продолжението се споменуваат динамиката и хармонијата во играта, кои всушност се фактори кои влијаат на карактерот на планот. Во подгрупите поле и линија е извршена анализа на елементите, кои е потребно да се разгледаат при осмислувањето на планот. Така, овде се споменува значењето на слабиот пункт, „вечниот коњ“, слабите полиња по хоризонталите, како и отворените линии.

Во втората целина, извршена е подлабока анализа на фазите на планот и елементите, кои треба да се земат предвид, а за таа цел анализирани се повеќе партии, со различен карактер на критичните позиции, поделени во 8 глави:

 • Глава I - Две победи на Вилхелм Штајниц, нивната творечка и техничка суштина
 • Глава II - Фази на планот. Полето и линијата како клучни објекти на планот. Подготвителна фаза. Конкретизација на играта. Реализација на достигнувањата
 • Глава III - Игра по „d“ вертикалата
 • Глава IV - Центар. Неговото стратешко значење. Коњите на е5 и d5 (е4 и d4). Пешачки центар. Напад на централните пешаци. „Изолирани“ пешаци
 • Глава V - Повеќе за активната игра на пешаците. Пешачки клинец и реакцијата врз него. Прооден пешак. Фаланга од пешаците „е“ и „f“. Пешачки јуриш
 • Глава VI - Борба на тешките фигури
 • Глава VII - Маневрирање. За иницијативата
 • Глава VIII - Два ловца
 • Глава IX - Позициона слабост - комбинационен мотив. Комбинации, искористување на слабостите во позицијата на рокада. Жртва на ловец за пешак на g3, h3, g6 и h6.
 • Глава X - Комбинационен напад на два ловца. Хармонија на топот по втората и седмата хоризонтала. Жртва на топ на g7.
 • Глава XI - Хармонија на топ и ловец. Заробување на фигурите
 • Глава XII - Сведување на завршница во различни комбинациони идеи
 • Глава XIII - За размислувањата на шахистите за време на шаховската партија

Стил на пишувањеУреди

Книгата е напишана на повисоко ниво и на читателот му овозможува мајсторски да го овладее осмислувањето на планот во шаховските партии. Содржината е составена и поделена на начин кој најпрвин овозможува запознавање на општите согледувања, а потоа нивно подлабоко набљудување. Од техничка гледна точка, анализата на партиите е проследена со дијаграми, на кои најчесто е претставена критичната позиција во партијата.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди