Список на латински изрази (P–Z)

Во продолжение следува список на најчесто употребувани фрази од P до Z од латинскиот јазик.


121. Per aspera ad astra – Низ трње до ѕвездите

122. Persona grata - Посакувана (драга) личност

123. Persona non grata – Непосакувана личност

124. Piscem natare doces – Учиш риба да плива

125. Plus minus - одприлика

126. Post hoc, ergo propter hoc - После ова, значи за ова

127. Post meridiem - Попладне

128. Post scriptum - После она што е напишано

129. Potentes potenter tormenta patientur - Кој се служи со сила, од сила и ќе загини

130. Potius sero quam numquam – Подобро некогаш отколку никогаш

131. Prima virtus est vitio carere - Најважна доблест е да бидеш без маани

132. Primum vivere, deinde philosophari – Прво да живееш, после да филозофираш

133. Primus inter pares – Први меѓу еднаквите по ранг

134. Procul a Jove procul a fulmine - (Далеку од Јупитерр, далеку од гром) Подалеку од моќните, подалеку од нивниот бес.

135. Pulsate et operietur vobis – Тропнете и ќе ви отворат

136. Quae nocent, saepe docent - Што штети, често учи

137. Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Што и да се каже на латинси звучи мудро

138. Quisque suorum verborum optimus interpres – Секој е најдобар толкувач на своите зборови

139. Quo vadis, Domine? – Каде одиш, Господе? - апостолот Петар му рекол на Христос

140. Recta linea brevissima, recta via tutissima – Правата линија е најкратка , правиот пат е најсигурен

141. Reliquiae reliquiarum – Остаток од остатокот

142. Repetitio mater studiorum est – Повторувањето е мајка на знаењето

143. Res, non verba - Дела, не зборови

144. Res publica - Општа (јавна) работа

145. Risu inepto res ineptior nulla est - Нема поневкусни работи од невкусното смеење

146. Risum teneatis? - Можете ли да не се насмеете?

147. Sapienti sat – На паметниот му е доста

148. Sapiens homo omnia sea secum portat - (Паметниот човек се со себеси носи )Освен знаењето ништо друго не ни е потрбно

149. Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. – Секогаш зборувај ја вистината , не прави зло , трпеливо поднесувај товар , разумно работија работата

150. Senatus populusque Romanus - Римскиот сенат и народ

151. Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ако бидеш во Рим, живеј на римски начин, ако бидеш на друго место, живеј како таму

152. Sic itur ad astra – Допри ги ѕвездите

153. Sic transit gloria mundi – Така поминува вистинската слава на светот

154. Sine language Latina nulla intelligentia - Без знаење латински јазик нема образование

155. Sine lege autem poena conscientia est - Каде нема закони, казна е совеста

156. Si vis pacem, para bellum - Ако сакаш мир, спремај се за војна

157. Sub rosa - (Под ружи). Во тајност, во доверба

158. Sub voce – Под зборот

159. Suaviter in modo, fortiter in re! - во начин благо, во суштина непропустливо!

160. Sunt facta verbis difficiliora – Потешки се делата од зборовите - Цицерон

161. Surdo fabulam naras – На глувиот му зборуваш (залудно му зборуваш)

162. Tabula Pythagorica - Таблица множење

163. Tabula rasa - Таблица празна

164. Tantum possumus quantum scimus - Толку можеме колку што знаеме

165. Tantum scimus quantum memoria tenemus – Koлку што знаеме толку и памтиме

166. Tempori parce! - Штеди време!

167. Teneo te, Africa! – Те држам, Африко! - Светониј за Цезар

168. Tertium non datur – Нема трет

169. Testis unus, testis nullus! - Еден сведок никаков сведок!

170. Timeo Danaos et dona ferentes – Се плашам од Данајците и кога носат подароци

171. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito – Не и се предавај на несреќата туку храбро тргни и во пресрет - Вергилије

172. Tu quoque, Brute, mi fili? - Зар и ти, сине Бруте? - Цезар

173. Ubi bene, ibi patria – Каде што е добро таму е домот

174. Una hirundo non facit ver – Една ластовица не ја прави пролетта

175. Unusquisque suae fortunae faber est – Секој е ковач на својата среќа

176. Urbs aeterna - Вечен град (Рим)

177. Usus est optimus magister - Искуството е најдобар учител - Цицерон

178. Ut ameris, ama –За да бидеш сакан , сакај!

179. Ut sementem feceris, ita metes – Што си посеал тоа и ќе жнееш

180. Vae victis - Тешко на победените

181. Veni, vidi, vici – Дојдов,видов,победив - Гај Јулије Цезар

182. Venies sub dentem – Ќе ми дојдеш под заб (Ќе ми паднеш в раце)

183. Verba volant, scripta manent – Зборовите летаат , а она што е напишано останува.

184. Veritas vincit – Вистината победува

185. Vinum et pueri veraces - Децата и пијаниците не лажат

186. Virtus, non copia vincit – Победува храброста, а не мнозинството

187. Vis legis – Силата на законот

188. Vivere est militare! – Да живееш значи да се бориш! (Животот е борба!)

189. Votum separatum - Издвоен глас

190. Vox populi, vox Dei – Гласот на народот е божји глас


Поврзано

уреди