Список на латински изрази (F–O)

Во продолжение следува список на најчесто употребувани фрази од F до O од латинскиот јазик.


F уреди

53. Fama volat! - (Гласот лета!). Веста брзо се шири

54. Fas est et ab hoste doceri - И од непријателот треба да се учи

55. Festina lente! – Побрзај полека!

56. Fide, sed cui, vide! - Верувај, само пази на кого му веруваш

57. Finis coronat opus – Крајот делото го краси

58. Fortasse erit, fortasse non erit – Можеби ќе биде , можеби нема да биде

G уреди

59. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Слава на Бога и на Земјата мир на луѓето со добра волја

60. Gratia gratiam parit! – Љубовта раѓа љубов!

H уреди

61. Hannibal ante portas - (Ханибал е пред вратата). Настапила опасност.

62. Historia magistra vitae est - Историјата е учителка на животот

63. Hoc loco - На ова место (овде)

64. Hodie mihi, cras tibi - Денес мене, утре тебе

65. Homo sui juris - Самостoeн, независен човек

66. Homo homini lupus est - Човек на човек е волк

67. Honores mutant mores – Почитта го менува однесувањето (навиките)

I уреди

68. Id est - Односно

69. Ignoramus et ignorabimus – Не знаеме, а никогаш нема ни да дознаеме

70. Ignorantia legis non excusat – Непознавањето на законот не е изговор

71. Ignorantia nocet - Незнаењето штети

72. Imago animi sermo est - Говорот е слика на душата - Цицерон

73. In dubio pro reo – За сомневањата треба поблаго да се суди

74. In rebus adversis meliora sperare memento – Во неволја не заборавај дека ќе дојде подобро време (После дождот сонце изгрева)

75. In vino veritas – Во виното е вистината

76. Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) - Меѓу оружје и музите молчат (нема уметност за време на војна)

77. Inter nos – Меѓу нас

78. Intus, intus est Troianus equus - Внатре, внатре е тројански коњ (Опасноста е близу)

79. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Прописни правила се: поштено да живееш, друг да не вреѓаш, секому своето да го дадеш

J уреди

80. Jus est ars boni et aequi- Правото е уметност добро и еднакво.

81. Jus obruitur vi – Силата го закопува правото.

82. Justitia omni auro carior – Правичноста е поскапа од секое злато - Цицерон

83. Justitia regnorum fundamentum - Правичност е (треба да биде) основа на владеачите

L уреди

84. Lapsus calami – Грешка во пишувањето

85. Lapsus linguae Грешка во говорот

M уреди

93. Magni nominis umbra – Сенката на значаен човек - Лукан

94. Mala herba cito crescit - Пирејот брзо расте

95. Malum discordiae – Јаболко на раздорот

96. Manifestum non eget probatione – Очигледната работа нетреба да се докажува

97. Manu propria - Своерачно

98. Manus manum lavat – рака раката ја мие

99. Mea parvitas – Куриот јас

100. Medio tutisimus ibis – Најдобро е да се оди насредина - Овидиј

101. Medium tenuere beati - Средине се држе блажени

102. Melius non incipient, quam desinunt – Подобро да не почнуваш, отколку да застанеш на пола

103. Mens sana in corpore sanoВо здраво тело здрав дух

104. Mutum est pictura poema – Сликата е тивка поема

N уреди

105. Nec Hercules contra duos - Ни Херкул (не може) против двајца

106. Noli turbare circulos meos - (Не ги допирај моите кругови )Не ме вознемирувај , не ми досадувај - Архимед

107. Nolite jacere margaritas ante porcos – Не фрлај бисери пред свињи

108. Nomina sunt odiosa - (Имињата се гнасни) Имињата (не треба) да се споменуваат

109. Non omnia possumus omnes – Не можеме сите сè

110. Non progredi est regredi – Да не напредуваш занчи да одиш наназад

111. Non quis, sed quid – Не кој , туку што

112. Non scholae, sed vitae discimus – Не за училиштето , туку за животот учиме

113. Nosce te ipsum – Спознај се самиот себе- латински превод- Сократ

114. Nulla regula sine exceptione - Ниедно правило не е без исклучок

115. Nullum crimen, nulla poena sine lege - Нема злостор и нема казна ако тоа не е пропишано со закон.

O уреди

116. O tempora, o mores! - Чудни времиња, чудни обичаи! - Цицерон

117. Omne principium difficile est – Секој почеток е тежок

118. Omnia mea mecum porto - Се свое со себеси носам

119. Omnium rerum mensura homo - Човекот е мера на сите работи

120. Orate ne intretis in tentationem – Молете се да не дојдете во искушение - Исус Христос


Поврзано уреди