Декларација за правата на човекот и граѓанинот — Други јазици