Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][непроверена преработка]
Нема опис на уредувањето
==Основна цел и организациона структура==
Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во [[Република Македонија]] и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.
Активностите на Комисијата произлегуваат од нејзи­ни­те ов­ла­стув­ања од Законот за државната управа, [[s:Закон за верските заедници и религиозните групи|Законот за верските заедници и ре­ли­гиознирелигиозните гру­пигрупи]], како и од обврските кои Комисијата ги има или од неа се бараат да бидат исполнети од стра­­на на [[Собранието на Република Македонија]] и од страна на [[Владата на Република Македонија]], а се од­ви­­ваат спо­­ред ут­врдена програма за работа на Комисијата.
 
 
 
## Одделение за утврдување на односите помеѓу државата, верските заед­ни­ци и религиозните групи.
 
 
 
==Историја==