Разлика помеѓу преработките на „Голем Корален Гребен“

Главна статија Поморскиот Парк на Големиот попречен гребен
Кралските комисии не дозволија дупчење на нафта во Големиот попречен гребен во 1975. Владата на Австралија го направи Поморскиот парк на Големиот попречен гребен и забрани различни активности. Поморскиот парк на Големиот попречен гребен не ја вклучува целата провинција на Големиот попречен гребен. Паркот менаџира во партнерство со Владата на Квинсленд преку Властите на поморскиот парк на големиот попречен гребен за да се обезбеди дека се користи на соодветен начин. Комбинација на зони, менаџмент, планови дозволи образование и иницијативи ( како еко туристсертификација) се вклучени во напорот да се зачува гребенот.
 
Во 1999 австралискиот парламент го донесе Законот за заштита на околината и конзервација на биоразличнсота кој ја подобри операцијата на националниот закон за околината со обезбедување на водич за приоритетите за зачувување на регионалната биоразличност. Поморскиот биорегионален процес за планирање дојде со имплементација на овој закон. Овој процес содржи поморска биоразличност со земање на тоа кои видови се во целиот екосистем и колку различни видови се вклучени во целата поморска околина. Има два чекори во овој процес. Првиот чекор е да се идентификуваат регионалните приоритети за чување во пет (моментално) различни поморски региони. Вториот чекор е да се идентификуваат поморските резерви (заштитени делови или поморски паркови) за да се додадат на Австралискиот Национален репрезентативен систем на Поморските заштитени делови. Како и заштитените делови на копно и поморските резерви се создадени да ја заштитат биоразличнсота за генерациите кои доаѓаат. Поморските резерви се идентификуваат врз основа на критериумите напишани во документи кои се создадени од австралиската и ново зеландската околина и советот за зачувување наречен Водич. Овие водичи се национално признаени и имплементирани на локално ниво во австралиската политика за имплементација зацртана со цели и принципи за воспоставување на национлен репрезентативен систем на поморските заштитни делови во водите на Комонвелтот .
Овие политики се на место за да се осигура дека резервите на покраината се додава само после внимателна евалуација на различните податоци. Приоритетите за секој регион се креираат врз основа на човечките закани за околината како и поморските биорегионални планови кои се направени да се обраќаат на овие приоритети. За да се оценат различните приоритети на регионот овие чекори се преземаат прво биорегионал профил, се создава второ биорегионален план се планира и трето планот се финализира. Откако планот е финализиран активноста во различни биоргеиони може да стане ограничена врз основа на различни закани кои што активноста може да ги направи.
Во 2001 ГБРМПА направи извештај за намалувањето на квалитетот на водата во Големиот попречен гребен и ја објасни во детали важноста на овој проблем. Како одговор на овој извештај се појави заедничка иницијатива помеѓу владите на Австралија и Квинсленд за да се подобри квалитетот на водата на Големиот попречен гребен. Во 2003 австралиските и владата на Квинсленд донесоа заедничка инцијатива за да се подобри квалитетот на водата која влегува во Големиот Попречен Гребен. Падот во квалитетот на водата во последнните 150 години ( како резултат на развој) придонесе за белеење на коралот, развивање на алгите и загадување со пестициди.Овие форми на загадување го направија помалку еластичен на промената на климата. Кога планот беше воведен во Октомври 2003 оригинално содржеше 65 акции кои беа врз основа на претходна регулатива. Нивната директна цел беше да се запре и врати падот на квалитетот на водата на гребенот до 2013. До 2020 тие се надеваа дека квалитетот на водата која влегува во гребенот ќе е доволно подобрена, па нема да има влијание на здравјето во Големиот попречен гребен. За да се постигнат овие цели тие одлучија да ги намалат загадувачите во водата кои влегуваат во гребенот и да ги рехабилитират и зачуват областите на гребенот кои природно помагат да се намалат загадувачите на водата за да се постигнат целите опишани погоре. Овој план се фокусираше на нецелни извори на загадување кои не можеа да се следат до единствен извор како што е изворот на отпадот.Планот особено ги покажува хранливите состојки, пестицидите и седиментите кои водат во гребенот како резултат на земјоделските активности. Други нецелни извори на загадување кои придонесоа за урбаните области се покриени под различни правилници. Во 2009 планот беше апдејтиран. Апдејтираната верзија тврдеше дека до датумот ниту еден од напорите кои беа преземени за да се подобри квалитетот на водата која влегува во гребенот беа неуспешни. Новиот план се обидуваше да го насочи проблемот со посочување на приоритетните резултати со интегрирање на индустријата и иницијативите на заедницата и инкорпорирање на новата политика и регулаторните рамки (План за гребен). Оваа апдејтирана верзија ја подобри јасноста на претходниот план и целите кои беа поставени со тој план се подобри одговорноста и како и подобрен мониторинг и оценување. Извештајот од 2009 најде дека 41 од 65 активности ги задоволија нивните оригинални цели, сепак 18 не прогресираа добро според критериумите за евалуација како и 6 беа оценети дека имаат незадоволителни нивоа на прогрес. Некои клучни очекувања направија откако планот на почетното донесување во 2003 беа воспоставени со Партнерство за квалитетот на гребенот за да се постават целни резултати на извештај како и да се надгледува прогресот кон целите, да се подобри последната состојба од сопствениците кои беа наградени со продолжени закупи. Плановите за подобрување на квалитетот на водата не се направени да ги идентификуваат регионалните цели и идентификуваните промени на менамџнет кои се потребни за да се направат за да се постигнат овие цели. Менаџмент на зоните за хранење се направија за да се победат загубите на седиментот во одредни области, програмите на образование започнаа да ја помогнат добиената подршка за издржливо земјоделство, промените кои се воспостават во праксите на менаџментот се случуваат со имплемнтацијата на системите за менаџмнет на фарма и кодовите на пракса, создавање на Квинследн програма за влажна земја и другите придобивки беа направени за да се помогне за да се подобри квалитетот на водата која тече во коралните гребени. Силата на научниците беше исто така употребена да го оцени влијнаието на различните делови на планот на квалитетот на водата која тече на коралните гребени. Тие најдоа дека многу од целите треба сеуште да се постигнат и да се најдат повеќе докази кои тврдеа дека подобрувањето на квалитетот на водата на големиот попречен грбен ќе се подобри со неговата еластичност кон климатската промена. Самитот за рефокус во 2008 кој е даден во детали во извештајот дојде до слични заклучоци. После тоа, работната група на акционери беше формирана која работеше помеѓу неколку групи како и со австралиската и Квинсленд владата за да ги апдејтираат целите на гребенот. Апдејтираната верзија на планот се фокусира на стратешките приоритети и дејства за да се постигнат целите во 2013, исто така квантитативните цели беа направени за критички да се процени дали целите беа исполнети. Некои примери на квалитет на водата кои беа зацртани со овој план до 2013 ќе бидат 50% проценти со редукција на нитроген и фосфор кој се товари и на крај на разделување до 2020 ќе има намалување на товарот на седименти до 20%.. Планот исто така зацртува бројни чекори кои мора да се преземат од сопствениците за да се помогне пасење, земја, хранливи состојки и пракси на хемиски менаџмент. Има исто така бројни иницијативи за подршка да се преземаат зацртани во планот а се направени во рамката да се подобрат праксите за земјата кои резултираат со подобрување на квалитетот на водата. Преку овие средства владите на Австралија и Квинсленд се надеваат да се подобри квалитетот на водата до 2013. Извештајот од 2013 и ревизираниот квалитет на водата ќе ги оцени потребите кои ќе се направат во иднина за да се подобри квалитетот на водата како и издржувањето на дивиот свет кој живее овде.
Во Јули 2004 новиот план за зоната влезе на сила за целиот поморски парк и беше нашироко прифатен како нов глобален бенчмарк за зачувување на поморскиот екосистем.Резонирањето беше засновано на апликацијата на систематските техники во планирањето за зачувување со употреба на МАРХАН софтвер. Додека заштитата низ поморксиот парк се подобри, високо заштитните зони се покачија од 4,5% до преку 33,3%. Истовремено тоа беше и најголемата заштитна област на поморјето во светот иако во 2006 Северозападните хавајски острови станаа најголем националниот споменик Во 2006 прегледот на законот на Поморскиот парк на Големиот попречен гребен 1975 препорачуваше дека не треба да има понатамошни промени во планот за зоната до 2013 и дека на секои 5 години ревизиран преглед на извештајот треба да се објави со испитување на здравјето на гребенот, менаџмнетот, како и притисоците на околината. Во секој извештај неколку проценки се потребни. Секоја процена има сет на критериуми на процена кои дозволуваат подобра презентација на достапен доказ. Секоја процена се цени по овие критериуми и има дадена оцена. Секој извештај го следи истото ценење и процес на оценување, па така информациите кои одат во извештајот може да се следат низ времето. Ниту едно ново истражување не се прави за да даде извештај. Само готовата достапна информација оди во извештајот, па многу малку од она што е познато за гребенот е всушност во секој извештај
 
===Туризам===
Како резултат на големата биоразличност топлите чисти води и пристапноста од туристичките бродови се нарекуваат „живот во странство“ гребенот е многу популарна дестинација особено за скуба дајвинг. Туризмот на големиот попречен гребен се концентрира на Витсандејс и Кринс како резултат на нивната пристапност. Овие области прават до 7% од областа на Паркот Витсандејс и Каирнс имаат свој план и план на менаџмент. Многу градови заедно со брегот на Квинскен имаат дневни патувања со брод на неколку континенти и корални кеј острови кои се сега одморалишта. вклучувајќи го островот на лејди Елиот. Од 1996 27 острови на Големиот попречен гребен ги подржуваат одморалиштата.