Симулфикс е еден вид афикс кој се манифестира со промена на една или повеќе фонеми во рамките на зборот за да се добие ново значење.

Афикси
претставка
наставка
циркумфикс
дуплификс
инфикс
меѓуфикс
трансфикс
симулфикс
супрафикс
дисфикс

Англиски јазик

уреди

Симулфиксите во англискиот јазик се сметаат за неправилни форми на зборовите (најчесто именки и глаголи). Примери за симулфикси се:

  • manmen (маж - мажи), womanwomen (жена - жени)
  • louselice (вошка - вошки), mousemice (глушец - глувци)
  • footfeet (стапало - стапала), toothteeth (заб - заби)

Поврзано

уреди