Римски договор (1924)

Римски договор ― меѓународен договор помеѓу Кралство на Србите, Хрватите и Словенците и Кралство Италија потпишан на 27 јануари 1924 година со која порано е ревидиран и Рапалски договор (1920) во 1920 година, со којшто е решен спорот околу границите и територијалните припадности на Риека. Според договорот Риека припаднала на Кралство Италија а Сушак на Кралство на Србите, Хрватите и Словенците.