Речна долина

Речна долина е издолжената вдлабнатина која се наоѓа од двете страни на речното корито од изворот до утоката.

Речна долина Теста во Сиким