Псевдопериптерално здание

Во класичната архитектура, псевдопериптерално здание е зграда со самостојни столбови од напред (колонадиран портик), но столбовите по страните се сврзани за периферните ѕидови на зградата. Овој стил бил доста омилен кај римјаните.

Мезон Каре во Ним, хексастилски псевдопериптерален римски храм.

Псевдопериптералното здание со портици на двата краја се нарекува амфипростил. Видете ги статиите храм на Атенина Победничка и храм на Венера и Рома.

Псевдоперимптералните згради се слични на периптералните зданија со самостојни столбови околу наосот во облик на перистил. Храмот на Зевс Олимпиец во Агриџенто е познат старогрчки пример за овој стил, кој станал почест во римско време.