Простетична група

Простетична група e небелковинската компонента која влегува во состав на сложените белковини (конјугирани белковини или протеиди). Простетичната група не може да се издвои со дијализа од протеидот.