Проект е привремен ангажман чија цел е создавање на уникатен производ или услуга. Под „привремен“ се подразбира дека проектот завршува на одреден датум. „Уникатен“ подразбира дека конечниот резултат на проектот е различен од резултатите на другите резултати или функции на организацијата.