Педијатријамедицинска гранка која се занимава со медицинската грижа на новороденчињата, децата и тинејџерите. Во Македонија специјализацијата по Педијатрија се дели на Педијатрија во примарната здравствена заштита - матични лекари педијатри, и специјализација по клиничка педијатрија - специјалистите работат во секундарната здравствена заштита - во стационар при болниците и клиниките. Специjaлизацијата најчесто трае 4 години.

Педијатрија