Пасивни компоненти

Пасивни компоненти на електронски уреди се компоненти кои не можат активно да влијаат на промената на електричната струја - сигналот во електричното коло. Овие компоненти не можат да произведат електрична енергија, односно не можат да го засилат сигналот. Непасивните компоненти се нарекуваат активни компоненти.

Пасивни компоненти

уреди