Папа Анастасиј

појаснителна страница

Имало 4 папи со името Анастасиј:

Исто така имало и антипапа со ова име: