Орхидеја Групче (28 јули 1951, во Скопје — .[1]

Орхидеја Групче
Родена Орхидеја Групче
28 јули 1951
Скопје, административен регион, Република Северна Македонија.
Позната Професор по хемија на ПМФ, Институт по хемија

Животопис уреди

По завршу­вањето на средното образо­ва­ние, во 1969/70 г. се запишала на студии по применета хемија на Природно-математичкиот фа­култет во Скопје. Дипломирала во 1974 г. на Заводот за физичка хемија на Хемискиот институт, под менторство на проф. д-р Иван Петров како најдобар студент на генерацијата. Во 1974/75 г. се запи­ша­ла на постдипломски студии на Хемискиот институт при Природ­но-математичкиот фа­кул­тет во Скопје, насока молекул­ска спектроскопија. Магис­три­рала во 1982 г. на Хемис­киот факултет во Скопје, бра­нејќи го трудот "Инфра­црвени спектри на некои тиоамиди и тиоимиди„ (ментор бил проф. д-р Иван Петров). Во 1988 и 1989 г. некол­ку­пати била на куси студиски прес­тои во Загреб, каде се усовршувала на подрачјето на рендген-струк­тур­ната анализа. Док­тор­ската дисерта­ција под наслов "Структурни испитувања на тиосахарин на некои метални тио­сахаринати, како и на бипиридинските комплекси на сахарин со преодни метали„ ја изработила под ментор­ство на проф. д-р Глигор Јова­новски и ја одбра­нила во 1994 г. на Природно-мате­ма­тичкиот факул­тет во Скопје. Од 1974 до 1982 г. била помлад асистент на Природно-математичкиот и на Хемис­киот факултет во Скопје. За асистент е избрана во 1982 г. и неколкупати е пре­из­бирана во ова звање. Од 1995 г. е доцент на Заво­дот за аналитичка хемија, во 1999 г. за вонреден професор а во 2005 г. за редовен професор. Како асис­тент ги водела вежебите по следниве предмети: аналитичка хемија, инструментална анализа, техничка анализа, хемија и околина и хемија на комплексни соединенија. Како наставник задолжена е со изведување настава по аналитичка хемија за студентите на дво­пред­метните студии по биологија-хемија, а од 2006 г. ја изведува и наставата по предметот инструментална хемија на студиите по биологија, биохемиско-физиолошка насока. Во периодот 1999-2001 и 2005-2006 е раководител на Заводот за аналитичка хемија, а од 2001-2005 е шеф на Институтот за хемија, во два мандата. Главно подрачје на научен интерес е молекулска спектро­ско­пи­ја, а во последните години почнува да се занимава и со археометрија. Објавила вкупно 39 труда, од кои 30 печатени трудови во меѓународни списанија со impactfactor, 4 печатени трудови во национално списание од РМ и 5 во зборници на трудови во Македонија. Има 32 презентирани трудови (усно или постерски) на научни мани­фестации во странство, а исто толку и на домашната јавност, од кои едно секциско пре­да­ва­ње. Според ScienceCitationIndex, објавените резултати од научната ра­бо­та на професор Групче се цитирани 304 пати. Претседател е на Научен/Органи­за­ци­онен одбор на Студентскиот конгрес по хемија, во 1999 г. Учествува во организацијата на Научен/Орган­и­за­­ционен одбор како член на 6 научни конференции.Уредник е на 2 збор­ни­ци на трудови од научни конференции. Раководител е на 4 научноистражувачки проекти, од кои еден меѓу­на­ро­ден (COST-G8). Како член учествувала во 7 домашни и еден меѓународен проект. Член е и на меѓуна­ро­ден проект за унапре­ду­ва­ње на образо­ва­ни­е­то - Tuning. Во рамките на соработката со странски институции, имала три ­не­де­лен престој на KingsCollege, Лондон во 1986 г., двомесечен престој на Приро­до­слов­но-мате­матичкиот факултет во Загреб во 1989 г. и тринеделен престој во 1990 г. и едномесечен престој на Онгстрем лабораторијата во Упсала, Шведска во 1998. Член е на СХТМ, Internationalunion of Crystallography, International Chemistry Thematic Network.

Наводи уреди

  1. „архивски примерок“. Архивирано од изворникот на 2015-05-20. Посетено на 2019-10-16.