Регионална област која гравитира околу поголем населен центар. Исто нарекувана и општина, макар што двата термина не секогаш се однесуваат за ист поим.