Нервниот центар се дефинира како збир од повеќе неврони кои учествуваат во остварување на некоја определена рефлексна активност. Централниот нервен систем се состои од нервните центри - ‘рбетен и черепен мозок.