Непрекината рамномерна распределба

Непрекината рамномерна распределба или правоаголна распределба, во теоријата на веројатноста и статистиката, означува распределба кога веројатноста една вредност или интервал на непрекината случајна променлива да се содржи во било кој од интервали еднакви по должина е еднаква. Веројатноста еден елемент да се најде во некој интервал е дефинирана од параметрите a и b, кои претставуваат минималната и максималната вредност. Оваа распределба скратено може да се запише како U(a,b).

Непрекината рамномерна распределба
Веројатносна густина
Uniform Distribution PDF SVG.svg
Користејќи ја конвенцијата на максимумот
Распределбена функција
Uniform cdf.svg
Запис
Параметри
Носител
ФВГ
РФ
Средина
Медијана
Модус секоја вредност во
Варијанса
ПАО
Накосеност 0
Вишок зашиленост
Ентропија
МТФ
КФ

Густина на веројатностУреди

Функцијата за густина на веројатност кај рамномерна распределба е:

 

Надворешни врскиУреди