Миозин е тип на контрактилен протеин, наречен и филамент, кој учествува во мускулната контракција.

Миозин HC (fragment) dimer, Dictyostelium discoideum.