Меѓународна економија

Меѓународна економија е посебна научна дисциплина која е дел од економската наука со две основи дисциплини: меѓународна трговија и меѓународни финансии.

  • Меѓународните финансии се занимаваат со проучување на размената на валутите и оптекот на пари или капитал во меѓународни рамки.