Мантија може да се однесува на еден од следните термини: