Малешевско-пирински дијалект

Малешевско-пиринскиот дијалект спаѓа во Источната група на Источно и јужно македонско наречје. Се зборува во Малешевијата, Пијанец, делови од Осоговијата и во Горноџујамско, Светиврачко, Петричко и Разлошко во Пиринска Македонија.

  Малешевско-пиринскиот дијалект на картата на македонските дијалекти

Фонолошки одлики

уреди
 • старословенскиот глас Ѫ (он) преминал во а : даб, габа, важе
 • замена на старословенските ерови Ъ > о, Ь > е : бочва, сон, дош, свекор, пекол, ден, темен, тенка
 • употреба на согласната група шч и жџ на местото на старословенските *tj, *dj : кашча, гашчи, ношческа, плешчи, вежџа, межџа, нужџа
 • измена на самогласките :полн > п'н, болва > б'а, волна > в'на, жолт > ж'т, солза > с'за
 • самогласно л и р: длг, клбо, крв, трн, грло, дрво
 • употреба на предлог (во град > у градо)
 • употреба на архаичната х наместо в на крајот на зборот (видов > видох): бух(був), страх(страв)
 • испуштање на буквата т при членувањето на именките (братот > брато)
 • меки согласки љ и ќ на крајот на зборот: сољ, кронџуљ, темељ, жељќа, точиљќа

Морфолошки одлики

уреди
 • сегашно време 1л.ед. со а : ода (одам), печа (печам), пија (пијам)
 • употреба на наставката -ове за множина : волове, носове
 • употреба на предлозите воф(во) и сос(со)
 • употреба на глаголски прилог со наставка -јќи : одејќи, викајќи
 • употреба на наставка за имперфект - шеа : одешеа (одеа), викашеа (викаа), пијешеа (пиеја)
 • акцент врз наставката за 1л.ед.аорист кај глаголи на ох : пеко́х, реко́х, влего́х

Лични заменки

уреди

Еднина

уреди
 • Јас
 • Ти
 • Он
 • Она
 • Оно

Множина

уреди
 • Ние
 • Виe
 • Тие, Они

Надворешни врски

уреди