Мала буква (или минускула) се помалите форми на буквите, за разлика од големите букви, во европските азбуки (кирилица, латиница, грчка и ерменска). На пример, буквата „а“ е мала, додека „А“ е голема.

Мали и големи букви од штампа