Македонска транскрипција на ирскиот јазик

Според правилникот за изговор, Википедија се користи со меѓународната фонетска азбука (МФА или IPA) за означување на изговорот на странските зборови. Ова важи и за ирскиот јазик колку и за сите други јазици. Меѓутоа издадените учебници по овој јазик користат малку поинаков систем.

Оваа страница дава споредба на МФА системот кој се користи на Википедија (заснован на системот на Ailbhe Ní Chasaide во нејзиниот опис на ирскиот јазик во делото Handbook of the International Phonetic Association, ISBN 0-521-63751-1) со системот кој се употребува во еден најраспространетите учебници: Learning Irish од Михал О Сјагал (ISBN 0-300-04224-8) и речникот Foclóir Póca (ISBN 1-85791-047-8), пишувањето според ирскиот правопис, како и транскрипција на истите со македонско писмо која ги доловува најблиските еквиваленти на ирските гласови во фонологијата на македонскиот јазик.

За поподробна расправа за фонологијата на ирскиот јазик, видете Фонологија на ирскиот јазик.

МФА Знак
(според Learning Irish)
Знак
(според Foclóir Póca)
Ирски правопис Македонска
транскрипција
a æ:, a: a a, ai, ea, eai а
ɑ: a: á, ái, eá, eái а
b b b (до a, o, u) б
b′ b′ b (до e, i) б
c k′ k′ c (до e, i) ќ
ç x′ x′ ch (до e, i) х
d̪ˠ d d d (до a, o, u) д
d′ d′ d (до e, i) д
e: e: é, éa, éi, ae, aei е
ɛ e e e, ei, oi е
ə ə ə a, ai, e, ea, i (ненагласен слог) а
əi ai ai aigh, aidh, agh, adh, eagh, eadh, eigh, eidh ај
əu au au abh, amh, eabh, eamh ау
f f f (до a, o, u) ф
f′ f′ f (до e, i) ф
ɡ g g g (до a, o, u) г
ɣ ɣ γ dh, gh (до a, o, u) г
h h h h, sh, th х
i: i: í, ío, ao, aoi, uí, uío, aí, aío и
ɪ i i i, io, ui и
i:ə ia, iai ија
j ɣ γ′ dh, gh (до e, i) ј
ɟ g′ g′ g (до e, i) ѓ
k k k c (до a, o, u) к
l̪ˠ L l l, ll (до a, o, u) л
l̠ʲ L′ l′ l (почетно пред e, i), ll (до e, i) л
l′ l (внатершно или финално до e, i) л
m m m (до a, o, u) м
m′ m′ m (до e, i) м
n̪ˠ N n n, nn (до a, o, u) н
n̠ʲ N′ n′ n (почетно пред e, i), nn (до e, i) н
n′ n (внатершно или финално до e, i) н
ɲ ŋ′ ŋ′ ng (до e, i) њ
ŋ ŋ ŋ ng (до a, o, u) н
o: o: ó, ói, eo, eoi о
ɔ o o o, oi о
p p p (до a, o, u) п
p′ p′ p (до e, i) п
ɾˠ r r r (до a, o, u, и секогаш почетно), rr р
ɾʲ r′ r′ r (до e, i освен почетно) р
s s s (до a, o, u) с
ʃ s′ s′ s (до e, i) ш
t̪ˠ t t t (до a, o, u) т
t′ t′ t (до e, i) т
u: u: ú, úi, iú, iúi у
ʊ u u u, io, iu у
u:ə ua, uai уа
w′ v′ bh, mh (до e, i) в
w w v bh, mh (до a, o, u) в
x x x ch (до a, o, u) х

ПоврзаноУреди

ИзвориУреди