Дециметар

единица за должина

Дециметар (симбол: дм или dm) — единица мерка за должина еднаква на 10 сантиметри или една десеттина од метар.

Линијар со дециметар, сантиметар и милиметар за споредба

милиметар << сантиметар << дециметар << метар << километар