Легендата е дел од фантастичните приказни во кои ликовите и случките за кои се раскажува се земени од историјата. Има два вида легенди: за личности и за места. Во легендите за места се раскажува како се создале некои езера, планини, реки... Исто така легендите се творби кои на фантастичен начин раскажуваат за појави од животот и од природата создавање на светот, човекот, сонцето, имињата, ѕвездите и слично. Зборот легенда потекнува од латинскиот збор legenda што значи „нешта што треба да се читаат".