Кристијан Леоплод фон Бух

Кристијан Леоплод фон Бух (1774-1852) — германски геолог и палеонтолог.

Кристијан Леоплод фон Бух

Ја проучувал минералогијата со Абрахам Готолоб Вернер во Фрајбург, кој му бил колега на проучениот геолог и географ Александар фон Хумболт. Фон Бух многу патувал и објавил голем број трудови со геолошки теми. На почетокот на својата истражувачка работа се занимавал со вулканизмот, но подоцна во фокусот на неговото интересирање биле фосилите и стратиграфијата. Во книгата „Ber den Jur in Deutschland“ го има прецизно дефинирано стратиграфскиот систем од времето на јура.