Километар

единица за должина
(Пренасочено од Км)

Километар (симбол: км или km) е единица мерка за должина која изнесува 1000 метри. Припаѓа на SI системот, и е исто така дел од метричкиот систем. Еквивалента единица за површина е километар квадратен, а за волумен километар кубен.

1 километар = Предлошка:Unit of length/SIкм
Американски / Британски
0,6214 mi 3.281 ft

милиметар << сантиметар << дециметар << метар << километар