Калдрма — природен градежен материјал изработен во наредени камени коцки. Се користи како подлога за улици и патишта. Се користи и во архитектурата. Во поново време, во текот на XX век калдрмата сѐ повеќе е заменувана од алфалтната патна подлога. Сепак, калдрмата се цени како амбиентална и културно-историска вредност во архитектурата.

Калдрмисан пат близу селото Дихово