Имплувиум е вграден базен во атриумот на грчка или римска куќа. Служел за да ја собира водата која доаѓала од комплувиумот кој бил отвор на покривот, и обично бил направен од мермер и бил длабок околу 30 см.

Имплувиум во римска куќа, Херкуланеум

Поврзано уреди