ЗГД

еографијата значи западна географска должина.Географската должина ги мери меридијаните во степени(географски),а за почетна мерна точка се

Кратенката ЗГД во географијата значи западна географска должина.Географската должина ги мери меридијаните во степени(географски),а за почетна мерна точка се зема гриничкиот меридијан.Источно од гриничкиот меридијан се означува како ИГД(источна географска должина,а западно од него ЗГД(западна географска должина).По 180° ЗГД и 180° ИГД се доаѓа до исто мерно место,бидејќи има 360 меридијани што е еднакво на 180+180.