Елегија е лирска песна во која се опеани тажни чувства и расположенија. Името го добила од грчкиот збор elegion што значи тажаленка. Причини за тажните расположби на поетот можат да бидат смртта за некој близок, жал за младоста, загубена љубов, осаменост и слично. Во елегиите се опејуваат тажни чувства поради состојбите во татковината , изгубената слобода или слично.

Елегии во македонската литература пишувале : Коста Рацин, Коле Неделковски, Ацо Шопов.