Егзоскелет е надворешниот скелет на некое животно и тој нуди потпора и заштита за телото на животното. Некои од поголемите егзоскелети се нарекуваат „школки“. Животни кои имаат егзоскелети се: инсектите како што се скакулците и лебарките, членконогите како што се крабите и јастозите. Школките на мекотелите како на полжавите се исто егзоскелети.

The discarded exoskeleton of a dragonfly nymph

Некои животни како што е желката имаат и егзосеклет и ендоскелет (внатрешен скелет како кај човекот).

Улога на егзоскелетотУреди

Егзоскелетите содржат цврсти и отпорни материи кои ги вршат следните работи: заштита, потпора, исхрана и други.

Егзоскелетите содржат хитин, со додавање на калциум карбонат егзоскелетот станува посилен и потврд.

РазновидностУреди

Многу животни имаат егзоскелети кои се составени од најразлични материјали. Коска, 'рскавица или дентин се содржат во егзоскелетите на желките и рибите од родот Ostracoderm. Хитинот се содржи во егзоскелетите на членконогите како што се крабите и јастозите, и во некои габи и бактерии. Од калциум карбонат се изградени егзоскелетите, школките, на мекотелите, брахиоподите и некои видови на прстенести црви.

Растење на егзоскелетитеУреди

Бидејќи егзоскелетите се цврсти, тие имаат граници до каде можат да растат. Организмите со отворени школки можат да растат со додавање на нов материјал на нивната школка, како полжавите, и некои мекотели. Вистински егзоскелет како тој кај членконогите, се отфрла кога организмот ќе го надрасне. Нов егзоскелет се создава под стариот. Кога стариот е отфрлен, новиот сè уште е мек. Кога новиот скелет ќе се стврдне, празниот простор се полни со храната на животното. Ако егзоскелетот не е исфрлен навреме, животното може да умре.

Палеонтолошко значењеУреди

Егзоскелетите, како цврсти делови од организмите, се многу корисни за зачувување на организмите, бидејќи нивните меки делови скапуваат пред да можат да бидат фосилизирани.