Дуло е името на родот, од кого произлегуваат раните владетели на Прабугарите. Од овој род се Кубрат, основачот на Стара Велика Бугарија, позната како Оногурија, и неговите синови - Батбајан, Котраг и Аспарух кој го основал Првото Бугарско Царство. Според некои Алцек и Кубер исто така биле од овоj род. Се смета дека родоначалникот на кланот Дуло бил Атила.

Тамга на членовите на Дуло.