Дефлацијата претставува макроекономска големина која се дефинира како намалување на вредноста на паричните единици. Таа е спротивна од инфлацијата. Со појавата на дефлацијата во определен регион или држава се означува дека за помалку пари би можело да се купи исто количество на стока или услуга. Главна одлика на дефлацијата е не само намалувањето на вредноста на парите, туку со тоа и зголемување на невработеноста. Најголемата дефлација во светот се случила во 1930 година како и во 1989 година со паѓање на комунизмот.