Данчо Давчев

Данчо Давчев (роден на 9ти април 1949 година во Скопје) е македонски научник и професор од областа на техничките науки и компјутерските науки.

Образование и работен векУреди

Дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот во Белград, Југоославија во 1972 година. Титулата Doctor - Ingenieur по компјутерски науки ја стекнал во 1975 година во Универзитетот во Париз 11 во Орсeј, Франција. Докторирал технички науки - компјутерски науки и информатика во 1981 година на Електротехничкиот факултет при Универзитетот во Белград, Југославија.

Неговата професионална кариера опфаќа:

 • професор на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје (на Факултетот за електротехника и информациски технологии - ФЕИТ и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ).
 • шеф на институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИТ
 • раководител на Центарот за отворено и далечинско учење при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Во Скопје
 • Уредник и претседател на првата меѓународна конференција ICT Innovations која се одржа од 19-20 септември 2009 година во Охрид, Македонија, каде најдобрите трудови беа објавени од издавачката куќа SPRINGER
 • 2012-2013: Ректор на Универзитетот за информатички науки и технологии во Охрид, Македонија
 • 2001-2002: Визитинг Фулбрајт истражувачки професор во неколку универзитети во САД (истражувања поврзани со учење на далечина, крос-културни образовни програми, системи со зголемена реалност и аналитика на мултимедиски податоци)
 • 1984-1985: Фулбрајтов постдокторски истражувачки научник во Универзитетот во Калифорнија, Сан Диего, САД (пионерски истражувања поврзани со дистрибуирани системи)

Научна дејностУреди

Научно-истражувачки области од интерес: мултимедиски технологии, просторно-временски податоци и 3Д објекти, интелигентни информациски системи, бази на податоци и веб сервиси, системи за учење на далечина, дистрибуирани и мултимедиски системи, GRID, пресметување во облак, вгнездени и безжични сензорски системи, интернет на нештата.

Како резултат од неговата научно-истражувачка работа, проф. Давчев заедно со неговата истражувачка група ја објавува книгата "Мултимедиски системи", за која во 1996 година ја добива националната наградата "Гоце Делчев" за најдобри науни достигнувања во 1995 година.

Ги има објавено следните универзитетски учебници:

 1. Податочни структури, организација на датотеки и бази на податоци, три изданија, последното објавено во 2014 година (400 стр. 1)   ISBN 978-9989-43-361-0
 2. Мултимедиски системи, Медикс информатика, 1995, ISBN 9989-620-07-5
 3. Елементи на софтверската теорија и метрики, Македонска книга, 1985, 681.3.06.519.68

Членства во организации: Сениор член на ACM, сениор член на IEEE, член на IARIA.

Има објавено преку 370 научно-истражувачки трудови во меѓународни конференции и списанија од областа на компјутерските науки и информатиката. Неговите трудови имаат преку 1200 цитирања (според Google Scholar).

Објавени трудовиУреди

Освен следната листа на објавени трудови, проф. Давчев има објавено преку 100 трудови (во периодот 1974-2017) на конференциите за информатика (Блед, Југославија), ETAN (национални конференции во Југославија), SRCE (Универзитет во Заграб), ETAI (македонски национални конференции).

 1. D. Davcev, Interpréteur APL sur Mitra 15, Thèse de docteur-ingénieur, Université d' Orsay, Paris 11 (France), 1975
 2. D. Davcev, Mémoire virtuelle et la technique d'optimisation adaptée à l'interpréteur APL sur Mitra 15, InternationalJournal of Computing and Informatics, Vol. I, No. 1, Jan. 1977, 50-55
 3. D. Davcev, Fonction de tri croissant et de tri décroissant en APL Mitra 15, InternationalJournal of Computing and Informatics Vol. I, No.2, April 1977, 62-67
 4. D. Davcev, A Method for Determining Implementation Time and Language Efficiency, Journal of Computer Performance, Vol.2, No.1, March 1981, 17-26
 5. D. Davcev, A Model for Determining Programming Time, In Proc. of the ACM SIGMETRICS Workshop, Performance Evaluation Reviewand Journal, Vol. 10, No.1,Maryland, March 25 - 27, 1981, 153-155
 6. D. Davcev, New Methods for Performances Measurements and Analysis ofInteractive Computer Systems, Ph.D. thesis, University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering and Computer Sciences, Belgrade (YU), September 1981
 7. D. Davcev, Some New Observations About Software Science Indicators for estimating Software Quality, Journal of Information Processing andManagement, Vol.20, No.1-2, 1984, 245-247
 8. D. Davcev, A Measure of Program Clarity for Modular Programming Systems, In Empirical Foundations of information and software science, Edit. by J. G. Agrawal & P. Zunde, Plenum Press, N.Y., 1985, 211- 215
 9. D. Davcev, Elements of software science and metrics, Macedonian Book Company „Македонска книга“, 1985
 10. D. Davcev, W. A. Burkhard, Consistency and Recovery Control for Replicated Files, Proc. of the 10th ACM Symposium on Operating Systems Principles, Dec. 1985, Orcas Island, Washington (USA) and Operating Systems Review- Journal, Vol. 19, No. 5, 1985, pp. 87-96
 11. D. Davcev, A. Karadimce, Migration Oriented Process Recovery Scheme for Distributed Systems, In Proc. of the VIIIth Int. Symposium "Computer at theUniversity", Dubrovnik 1986, 2.14.1-2.14.12
 12. D. Davcev et al., Fault-tolerant Atomic Action Processor Model, In Proc. of the IEEE Conference on VLSI and Computers, Hamburg, 1987, 15-18
 13. D. Davcev et al., SQL-IDA: A Relational Fault-Tolerant Interface for Network Model of DBMS, In Proc. of the IXth Int. Symposium "Computer at theUniversity", Dubrovnik 1987, 4R.03.1-03.7
 14. D. Davcev, Relational Fault-Tolerant Interface to Heterogeneous Distributed Databases, In Proc. of the IEEE Workshop on Future Trends of DistributedComputer Systems in the 1990s, Hong Kong, 1988, pp. 470-476
 15. D. Davcev, A Dynamic Voting Scheme in Distributed Systems, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 15, No. 1, Jan.1989, 93-97
 16. D. Davcev, N. Dimitrova, A Model of Distributed Multimedia System, In Proc. of Convention Unix 1989, Paris, March 2-3, 1989, 101-111
 17. D. Davcev, et al., An Object-Oriented Heterogeneous Multimedia Distributed System, In Proc. of the Xth Int. Symposium "Computer at the University", Dubrovnik, 5-10 June, 1989, 4.8.1-4.8.7
 18. N. Dimitrova, D. Davcev, Operations for Multimedia Objects and View Manipulation, In Proc. of the Xth Int. Symposium "Computer at the University", Dubrovnik, 5-10 June, 1989, 4.3.1-4.3.8
 19. K. Goseva, D. Davcev, Reliability and Availability Evaluation of Replicated Data in Distributed Systems, In Proc. of the 12th International Conference on Fault-Tolerant Systems, Prague, 4-7 Sept., 1989, pp. 156-157
 20. D. Davcev, An Approach of Information System Design Based on Network Database, In Proc. of the International Conference on Information Systems, Bled, Slovenia, 13-15 Sept., 1989, 963-965
 21. D. Davcev, et al., A Distributed Multimedia Model and Operations, In Proc. of the Workshop in Data, Expert Knowledge and decision, Hamburg, Sept. 3-5, 1989edited by Springer Verlag 1990, 233-245
 22. D. Davcev et al., Prototyping Methodology for fast testing of information system design, In Proc. of the XIth Int. Symposium "Computer at the University", Dubrovnik, June, 1990, 4.16.1-4.16.6
 23. D. Davcev et al., A Cognitive based Approach to Multimedia InformationRetrieval, In Proc. of the XIth Int. Symposium "Computer at the University", Dubrovnik, June, 1990, 8.3.1-8.3.7
 24. D.Davcev, Knowledge Representation and the Reasoning to the Management of Replicated Data, inEncyclopedia of Microcomputers: Volume 10 - University of Pittsburgh, Pennsilvania, Pittsburgh, USA,1992, pp. 359-370 (J.-F.Paris)
 25. D. Davcev, et al., Information System Design in the area of Healthcare,Invited lecture on the 7th YU Congress of Medical Informatics, Ohrid (YU), June 1990, 34-36
 26. D. Davcev, et al., Design of Pharmacy Information System, In the Proc. of the 7th YU Congress of Medical Informatics, Ohrid (YU), June 1990, 103
 27. D. Davcev, Data Structures, Files and Databases Organization, University "Ss Cyril and Methodius" Book Company, 1991 (first ed.), 1999 (second ed.), 2014 (third edition)
 28. D. Davcev, D. Cakmakov, V. Cabukovski, A Multimedia Cognitive-Based Information Retrieval System, In Proc. of the 19th ACM Computer ScienceConference, San Antonio (TX), March 5 -8, 1991, 430-438
 29. D. Davcev, et al., A Distributed Multimedia System, In Proc. of the 3rd International IFIP Workshop on Very Fast Networking, Berlin, March 18 - 22, 1991, 241-256
 30. D. Cakmakov, D. Davcev, A Multimedia Cognitive-Based System Model, In Proc. of the IEEE COMPEURO '91 Conference, Bologna, May 1991, 282-286
 31. S. Gievska, D. Davcev, Dependability Evaluation of Hybrid Fault-Tolerant Computer Systems, In Proc. of the 15th Information Technologies Conference, Sarajevo-Jahorina, March 1991, 111:1-8
 32. D. Davcev, et al., AMCIRS: An Intelligent Interface to Multimedia Information, In Proc. of the IVth Human - Computer Interaction International Conference, Stuttgart, 2-6 Sept. 1991, 1991-09-01, v.2 p.1320,
 33. S. Gievska, D. Davcev, Dependability Evaluation of Hybrid Fault – Tolerant Computer Systems, In Proc. of the International Workshop on SoftwareDependability, Beijing, P. R. of China, Sept. 17- 18, 1991
 34. S. Jordanovski, D. Davcev, An Object-Oriented Approach to the Recovery Block Implementation, 13th Int. ITI Conference, Dubrovnik, June 10-14, 1991
 35. V. Arnautovska, D. Davcev, A Model for Polygon Similarity Estimation, 13th Int. ITI Conference, Dubrovnik, June 10-14, 1991
 36. S. Loskovska, D. Davcev, Using Active DBMS Approach to Solve the Problem of Power Field Protection, 13th Int. ITI Conference, Dubrovnik, June 10-14, 1991
 37. D. Davcev and D. Cakmakov, An Intelligent Multimedia Image Handling, In Proc. RIAO '91 Conference, Barcelona, Spain, April 2- 5, 1991, pp. 121- 136
 38. Davcev, D., Cakmakov, D., Arnautovski, V., A Query based Mechanism for Multimedia Information Retrieval, In Proc. of the International Workshop onMultimedia Information Systems, Tempe, Arizona, Feb. 7, 1992, pp. 21-38
 39. Cakmakov, D., Arnautovski, V., Davcev, D., A Model for Polygon Similarity Estimation, In Proc. of the IEEE COMPEURO 92 Conference, The Hague, Netherlands, May 4-8, 1992
 40. Davcev, D., Loskovska, S., A Model of Power Fields Protection Using Active DBMS Approach, Proc. 20th ACM Computer Science Conference, Kansas City, Missouri, March 3-5, 1992
 41. Davcev, D., et al., Distributed Multimedia Information Retrieval System, Journal of Computer Communications, Vol. 15, No. 3, April 1992, 177-184
 42. Davcev, D., Jordanovski, S., A Distributed Recovery Scheme for Design of Fault Tolerant Software, In Proc. of the 12th World Computer Congress, Madrid, Sept. 7-11, 1992, 66
 43. Davcev D., Cakmakov, D., AMCIRS: An Intelligent Multimedia Information System, In Proc. of the 12th World Computer Congress, Madrid, Sept. 7-11, 1992, 113
 44. D. Davcev, D. Cakmakov, An Application of A Multimedia Cognitive-Based Information Retrieval System (AMCIRS) in Mineralogy, In Proc. 21st ACMComputer Science Conference, Indianapolis (USA), Feb. 14-16, 1993
 45. S. Pejkovska, D. Davcev, et al., A B-2link tree for parallel processing, In Proc. of the '93 Workshop on Parallel and Distributed Processing, Sofia, May 4-7, 1993, 70-76.PA
 46. D. Cakmakov, D. Davcev, Experiments in Retrieval of Mineral Information, In Proc. of the First ACM Multimedia Conference, Anaheim (CA), August 1-6,1993, 57-64
 47. D. Cakmakov, D. Davcev, An Intelligent User Interface for Multimedia Mineral Retrieval System, In Proc. of the HCI International Conference, Orlando (FL), August 6-13, 1993, 202- 207
 48. D. Davcev, D. Cakmakov, V. Arnautovska, A Query-Based Mechanism forGeometrical Objects Retrieval in Multimedia Information Systems, In Proc. ofthe 27th Annual Hawaii Int. Conference on System Sciences, January 4-7, 1994, 581-589, best paper nomination, Date Added to IEEE Xplore: 11 April 2011
 49. S. Jordanovski and D. Davcev, Creation and Presentation of Continuous Multimedia Streams on PC, SPIEon High- Speed Networking and Multimedia Computing, Volume 2188, 8(10),San Jose (CA), SPIE Press, Feb. 8-10, 1994, 31-40
 50. S. Jordanovski, D. Davcev, An Object Oriented System for Creation and Presentation of Multimedia Streams, In Proc. of the 3rd Int. Conference on Broadband Islands, Hamburg, 7-9 June, 1994, 439-442
 51. D. Davcev, S. Gievska, S. Jordanovski, Lj. Josifovski, Real-Time Multimedia Tele- Teaching System, In Proc. of the 1st IASTED/ ISMM Int. Conference on Distributed Multimedia Systems and Applications, August 15-17, Honolulu, 1994, 131-134
 52. T. Malinovski, S. Gievska, S. Jordanovski, K. Mitrevski and D. Davcev, Design of Multimedia Presentation Using Synchronized Video, Animation and Sound streams, in Proc. of the 17th Int. ITI '95 Conference, June 13-16, Pula (Croatia), 1995, 495-500
 53. V. Trajkovic, S. Gievska and D. Davcev, Object Oriented Multimodal User Interface, in Proc. of the 4th Int. Conference "Interface to Real and Virtual Worlds", Montpellier (France), June 26-30, 1995, 457-465
 54. V. Trajkovic, S. Gievska and D. Davcev, Object Oriented Multimedia User Interface, "Symbiosis of Human and Artifacts", July 9-13, Tokyo, in Advances in Human Factors/Ergonomics,Elsevier, Vol. 20 1995, 231-236
 55. D. Cakmakov and D. Davcev, Information Retrieval and Filtering of Multimedia Mineral Data, Journal of Multimedia Tools and Applications, Kluwer Academic Publishers, Vol.1, No.4, Nov. 1995, 367-382
 56. D. Davcev, Multimedia Systems—State of the Art, Research, Development and Our Experience, Medis-Informatics, Skopje, 1995
 57. V. Trajkovic, S. Gievska, D. Davcev, Intelligent Agent - Based Multimedia User Interface, In Proc. of the IASTED Int. Conference on Modelling and Simulation, Pittsburgh (USA), April 25-27, 1996
 58. V. Trajkovic, S. Gievska, D. Davcev, Modelling a Multimedia User Interface using Fuzzy Logic, In Proc. of the IASTED Int. Conference on Modelling,Simulation and Optimization, Gold Coast, Australia, May 7-9, 1996
 59. S. Gievska, S. Jordanovski, D. Davcev, Distance Learning System, In Proc. of the Int. TOOLS USA 96 Conference, Santa Barbara (USA), July 29-August 2, 1996
 60. D. Davcev, K. Mitreski, V. Boskovska, Z. Konevski, Management and Analysis of the Phosphorus Data in the Ohrid Lake by Multimedia Presentation, In Proc. ofthe IASTED Int. Conference on Advanced Technology in the Environmental Field, Gold Coast (Australia), May 7-9, 1996
 61. D. Davcev, K. Mitrevski, V. Boskovska, Z. Koneski and C. Andreevski, Water Quality Assessment in Coastal Environment by Multimedia Computing, "Coastal Environment 96",Transactions on Ecology and the Environment vol 9, © 1996 WIT Press, www.witpress.com, ISSN 1743-3541, 1996, 32-40
 62. K. Mitrevski, D. Davcev, et al, Pollution Monitoring System for the lake Ohrid – a planning scheme, In Proc. of Water Pollution '97 Conference, 18-20June, Bled, Slovenia, 1997, 341-347
 63. V. Trajkovic, S. Gievska, D. Davcev, Agent-Based Multimedia Interface Using Fuzzy Logic, in Application of Artificial Intelligence in Engineering XII, Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston, Massachusetts, 1997, 27-30, Transactions on Information and Communications Technologies vol 19, © 1997 WIT Press, www.witpress.com, ISSN 1743-3517
 64. S. Gievska, S. Jordanovski and D. Davcev, Pattern-Based Framework for Multimedia Distributed Applications, In Proc. of the IEEE TOOLS USA '97Conference, Santa Barbara, July 28- August 1st, 1997, July 28 - August 01, 1997, IEEE Computer Society Washington, DC, USA ©1997
 65. V. Trajkovic, S. Gievska, D. Davcev, An Adaptable Agent- based Multimedia User Interface, In Proc. of HCI '97 Int. Conference, San Francisco, August, 24-29, 1997, 93
 66. D. Davcev and V. Cabukovski, Agent-Based University Intranet and Information System as a basis for Distance Education and Open Learning, In Proc. of the 1st UICEE Annual Conference on Engineering Education, Melbourne, Australia, 11- 14 Feb., 1998, 253-257
 67. A. Gavrilovska, V. Trajkovic, D. Davcev, A Virtual Classroom Based on Reusable Object-Oriented Components, In Proc. of the IEEE TOOLS '98 Conference, S. Barbara (CA), August 3-7, 1998, 194-202
 68. D. Davcev, V. Trajkovic, A. Gavrilovska, Virtual Classroom Model as a Support for Distance Education, In Proc. of the IASTED AMS Conference, Honolulu, August 12-14, 1998, pp. 307-310
 69. K. Mitreski, Z. Koneski, D. Davcev, T. Naumovski, V. Mitic, S .Sumka, AnEcological Model of Lake Ohrid, In Proc. of the IASTED AMS Conference, Honolulu, August 12-14, 1998, 32-35
 70. K. Mitreski, Z. Koneski, D. Davcev, T. Naumovski, Mathematical Model For Available Phosphorus, Phytoplankton and Zooplankton in the Lake Ohrid, In Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies, Transactions on Ecology and the Environment vol 25, © 1998 WIT Press, www.witpress.com, ISSN 1743-3541, 1998, 209-215
 71. V. Cabukovski, D. Davcev, T. Vasilevska, An Agent Based Testing Subsystem for Estimation of the Student's Grade Level in a Distance Educational System, In Proc. of the 2nd UICEE Annual Conference on Engineering Education, Auckland, New Zealand, 10-13 February, 1999, 174-178
 72. T. Vasilevska, V. Trajkovic, D. Davcev, An Agent- based Model of Web – based Distance Educational System, in Proc. of the IASTED Int. Conference onComputer and Advanced Technology in Education, May 6-8, Philadelphia, USA, 1999, 35-39
 73. T. Vasilevska, V. Trajkovic, D. Davcev, An Algorithm for Expert Level Estimation in a Distance Educational System, in Proc. of the 2nd Asia- Pacific Forum on Engineering and Technology Education, Sydney, July 4-7, 1999, 346-350
 74. D. Desovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Object Oriented Design of Educational Courses, in Proc. of the 3rd Annual IASTED Int. Conference on SoftwareEngineering and Applications, Scottsdale (AZ), Oct. 6-8, 1999, 139-143
 75. T. Vasileva, V. Trajkovic, D. Davcev, Expert Level Estimation of the Users in a Distance Learning System, in Proc. of the IASTED Int. Conference on Internetand Multimedia Systems and Applications (IMSA'99), Nassau, Oct. 18-21, 1999, 171-175
 76. V. Trajkovic, D. Davcev, G. Kimovski, Z. Petancevska, Web-based Virtual Classroom, In Proc. of IEEE TOOLS USA 2000 Conference, Santa Barbara, California (USA), July 31-August 3, 2000, 137-146
 77. N. Grcevski, V. Trajkovic, D. Davcev, Multimedia Virtual Table as a part of Virtual Classroom, In Proc. of the IASTED Int. Conference on Intelligent Systemsand Control 2000, August 14-16, Honolulu, Hawaii (USA), 222-226
 78. G. Kimovski, D. Davcev, V. Trajkovic, Agent based Virtual Laboratory, In Proc. of ASA/MA Conference, Zurich, Sept. 11-15, 2000
 79. D. Davcev, Distance Education of the Global Engineer, In Proc. of the Interdisciplinary Conference on Electrical, Electronics & Computer Engineering Education in the Third Millennium, Davos, Switzerland, Sept. 10-15, 2000
 80. K. Mitreski, D. Davcev, Z. Koneski , Web- based pollution monitoring system for the Lake Ohrid, "Costal Environment 2000", Transactions on Ecology and the Environment,Volume43, WIT Press, Southampton, 2000, 77-84
 81. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Virtual Laboratory, In the Proc. of the IASTED Int. Conference of Applied Informatics, Innsbruck (Austria), Feb. 19-22, 2001, 596-601
 82. A. Kulakov, V. Trajkovic, D. Davcev, Virtual Classroom and Virtual Laboratory, In Proc. of the 20th ICDE World Conference on Open Learning and DistanceEducation, A 827, Düsseldorf, Germany, April 1-5, 2001
 83. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Virtual Learning System, In Proc. of 12th Int. Conference of the Information Resources Management Association (IRMA), Toronto, Canada, May 20-23, 2001, 427-430
 84. T. Vasilevska, V. Trajkovic, D. Davcev, Experimental Data About Knowledge Evaluation in a Distance Learning System, In Proc. of the IEEE Joint 9th IFSAWorld Congress and 20th NAFIPS Int. Conference "Fuzziness and Soft Computingin the New Millennium", Vancouver, Canada, July 25-28, 2001, 791-796
 85. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Resource Manager for Distance Education Systems, in Proc. of the IEEE Int. Conference on Advanced LearningTechnologies: Issues, Achievements and Challenges, Madison, Wisconsin (USA), Aug. 6-8, 2001, 387 - 390
 86. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, “Virtual Laboratory - Agent-based Resource Sharing System”, In Proc. of the 39th IEEE Int. Conf on Technology ofObject-Oriented Languages and Systems (TOOLS USA 2001), Santa Barbara, California, USA, July 29-August 3, 2001, pp. 89-98
 87. S. Kalajdziski, V. Trajkovic, D. Davcev, Intelligent Recommendation in Digital Library, in Proc. of the IASTED Int. Conference on Intelligent Systems and Control, Clearwater (Tampa), Florida, USA, Nov.19-22, 2001, 408-412
 88. S. Celakovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Multi3d: Web3d product visualizationfor e-commerce, In Proc. of the IASTED Int. Conference on Modelling andSimulation, Marina del Rey, CA, USA, May 13-15, 2002, 14-19
 89. S. Kalajdziski, V. Trajkovic, S. Celakovski, D. Davcev, (Multi) 3D Virtual Dancer Animation, In Modelling andSimulation, ACTA Press, 2002, 20-25
 90. S. Kalajdziski, V. Trajkovic, D. Davcev, Object-Oriented Modeling of Spatiotemporal Dance Data, In Computersand Advanced Technology in Education,ACTA Press, 2002, 76-81
 91. K. Mitreski, Z. Koneski, N. Naumov, D. Davcev, Web-Based Information System for Pollution Monitoring of Water Resources, In Proc. of the Int. Conference Protection and Restoration of the Environment VI", Skiathos, July 1-5, 2002, 107-114
 92. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Knowledge-Based Human Resource Manager, In Artificial Intelligence and Applications, ACTA Press, 2002, 279-284
 93. D. Davcev, et al., Immersive telepresence of dance spatio-temporal data, In Proc. of the ACM Multimedia Workshop on Immersive Telepresence, Juan-les-Pins, France, Dec. 2002, 24-27
 94. G. Kimovski, V. Trajkovic, D. Davcev, Negotiation-based Multi-agent Resource Management in Distance Education, InComputer and Advanced Technology,ACTA Press, 2003, pp. 36-41
 95. D. Davcev, et al., Augmented Reality Environment for Dance Learning, In Proc. of the IEEE International Conference on Information Technology: Research and Education (ITRE 2003), Newark, NJ, USA, 10-13 August 2003, 189-193
 96. S. Celakovski, D. Davcev, V. Trajkovic, Experiments in Wavelet-Based Features Extraction from 3D Objects, In Proc. of the 29th IEEE EUROMICRO Conference, Belek, Antalya, Turkey, Sept.1-6, 2003
 97. V. Trajkovic, D. Davcev, Project-Based E-Learning, In Proc. of the 5th Int. Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services (iiWAS2003), Jakarta, Indonesia, Sept. 15-17, 2003, 19-23
 98. V. Trajkovik, D. Davcev, Web Based Learning Environments, In Proc. of the 2nd Regional Conference on Engineering Education, Sofia, Dec. 5-7, 2003, 28-42
 99. B. Mustafa, D. Davcev, V. Trajkovik, A System for Presentation of Large Fresco Images, In Proc. of Int. Conference on Sciences of Electronic, Technologies ofInformation and Telecommunications (SETIT 2004), Tunisia, March 15-20, 2004
 100. V. Trajkovik and D. Davcev, Project-Based Learning on the Web, In Proc. of the 4th Global Congress on Engineering Education, Bangkok, Thailand, 5-9 July 2004, 123-126
 101. D. Davcev, S. Kalajdziski, Augmented Reality System Interface for Dance Analysis and Presentation Based on MPEG-7, InACTA Press, 2004, 725-730
 102. D. Risteski, A. Kulakov, D. Davcev, Single Exponential Smoothing Method and Neural Network in one method for time series prediction, In Proc. of IEEEConference on Cybernetics and Intelligent Systems, Singapore, 1-3 December, 2004, 740-744
 103. K. Mitreski, Z. Koneski, N. Naumov and D. Davcev, Web-Based Information System for Pollution Monitoring of Lake Ohrid, Journal of Water, Air, and Soil Pollution:Focus, October 2004, Volume 4, Issue 4–5,Kluwer Academic Publishers, 189-199, 2004
 104. A. Kulakov, D. Davcev, Tracking of Unusual Events in Wireless Sensor Networks Based on Artificial Neural-Networks Algorithms, in Proc. of Int.Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC 2005), Las Vegas, NV, USA, April 4-6, 2005
 105. A. Kulakov, D. Davcev, Distributed Algorithm for a Mobile Wireless Sensor Network for Optimal Coverage of Non-stationary Signals, in Web Proceedings ofThe First Workshop on Spatial Stochastic Modeling of Wireless Networks held inconjunction with IEEE WiOpt 2005, Riva del Garda, Italy, April2005, http://www.spaswin.org.
 106. Kulakov, A., Davcev, D., Trajkovski, G., Implementing Artificial Neural- Networks in Wireless Sensor Networks, In Proc. of IEEE Sarnoff Symposium onAdvances in Wired and Wireless Communications, Princeton, NJ, USA, April 18-19, 2005
 107. Kulakov, A., Davcev, D., Data Mining in Wireless Sensor Networks Based onArtificial Neural Networks Algorithms, In Proc. of Workshop on Data Mining inSensor Networks in conjunction with 2005 SIAM International Conference onData-Mining, Newport Beach, CA, USA, April 21-23, 2005
 108. Kulakov, A., Davcev, D., Intelligent Data Aggregation in Sensor Networks Using Artificial Neural Networks Algorithms,InNSTI-Nanotech 2005, www.nsti.org, ISBN 0-9767985-2-2  Vol. 3, 2005, pp. 427- 430
 109. Kulakov, A., Davcev, D., Trajkovski, G., Application of Wavelet Neural- Networks in Wireless Sensor Networks, In Proc. of 6th ACIS InternationalConference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, andIEEE Parallel/Distributed Computing, Towson, MD, USA, May 23-25, 2005
 110. Kulakov, A., Davcev, D., Distributed Data Processing in Wireless Sensor Networks Based on Artificial Neural-Networks Algorithms, In Proc. of 10th IEEE Symposium on Computers and Communications, Cartagena, Spain, June 27-30, 2005
 111. M. Arsic , D. Ilievski, A. Kulakov, V. Trajkovic, D. Davcev, Pocket PC Web- Access to the Library IT System, In Proc. of the 27th Int. ITI Conference, June 20- 23, 2005, Cavtat, Croatia, 235-240
 112. A. Kulakov, D. Davcev, G. Stojanov, Learning Patterns in Wireless Sensor Networks Based on Wavelet Neural-Networks, In Proc. of First Int. Workshopon Heterogeneous Wireless Sensor Networks held in conjunction with the 11thIEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems, Fukuoka, Japan, July 20 - 22, 2005
 113. A.Kulakov D. Davcev, Intelligent Data Acquisition and Processing Using Wavelet Neural Networks, In Proc of the 3rd IEEE Workshop on Intelligent DataAcquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Sofia, Bulgaria, pp. 491-494, September 5-7, 2005.
 114. D. Davcev et al., Interactive Education and Mobile Learning Through Wireless Communication Networks, in Proc. of 11th Int. Conference on Human-Computer Interaction, Las Vegas, NV, July 22-27, 2005, www.hci-international.org
 115. B. Mustafa, V. Trajkovik, D. Davcev, Feature Comparison of 3D Meshes by Inferring 2D Feature Maps, In Proc. of ACM Int. SIGGRAPH 2005 Conference, Los Angeles, CA, July 31-August 4, 2005
 116. M. Arsic, D. Ilievski, A. Kulakov, V. Trajkovik, S. Kalajdziski, D. Davcev, Mobile and Pocket PC Access to the Library IS as a Part of the Advanced Education, In Proc. of 8th IASTED Int. Conference on Computers and AdvancedTechnology in Education, August 29-31, 2005, Oranjestad, Aruba, 24-29
 117. S. Celakovski, M. Preda, S. Kalajdziski, D. Davcev, F. Preteux, MPEG-4 3D Graphics: from Specifications to the Screen, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6 pages, July2006
 118. V. Trajkovik, D. Davcev, T. Malinovski, E. Palmisaro, E. Caporali, J. Valdisari, “Videoconferencing – based educational system: a case study”, eChallenges e-2011 Conference, Florence, Italy, October 2011. Published in P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), eChallenges e-2011 Conference Proceedings, IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2011
 119. D. Davcev, et al., Mobile Multimedia for Engineering Education in Signal Processing, In Proc. of 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Muscat, Oman, Feb. 11-15, 2006, 145-148
 120. S. Celakovski, V. Trajkovik, D. Davcev, Integrating MPEG-4 3D Content in Games, In Proc. of ACM Int. SIGGRAPH 2006 Conference, Boston, MA, USA, July 30-August 03, 2006
 121. D. Davcev, S. Kalaijdziski, V. Trajkovik, From Web-Based Distance Learning to M-learning, Keynote Address, In Proc. of the 5th Global Congress on EngineeringEducation , Brooklyn, New York, USA, 17 - 21 July 2006, 75-78
 122. S. Celakovski, S. Kalajdziski, D. Davcev, Visualization of MPEG-4 3D Content, In Proc. of the 6th IASTED Int. Conference on Visualization, Imaging and ImageProcessing, Palma de Mallorca, Spain, August, 28-30, 2006, 142-147, GPAC, Multimedia Open Source Projecct
 123. S. Celakovski, M. Preda, S. Kaladziski, D. Davcev, F. Preteux, Rendering strategies for displaying MPEG-4 graphics objects, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 3, No. 10, October 2006, pp. 1851-1859
 124. A. Kulakov, G. Stojanov, D. Davcev, Sound and Video processing in Wireless Sensor Networks, In Proc. of the 32nd Annual Conference of the IEEE IndustrialElectronics Society (IECON’06), Paris, France, November 7-10, 2006, pp.3550- 3555
 125. B. Mustafa, D. Davcev, et al., 3D Object Matching Using Spherical Mapping, In Proc. of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society(IECON’06), Paris, France, November 7 -10, 2006, 3450-3455
 126. B. Mustafa, D. Davcev, V. Trajkovic, S. Kalajdziski, Spherical Mapping: A Powerful Tool for 3D, Objects Matching, In Proc. of Int. Conference on Sciencesof Electronic, Technologies of Information and Telecommunications (SETIT2007), Tunisia, March 25-29, 2007
 127. B. Mustafa, V. Trajkovic, D. Davcev, Missing Data Correction in Still Images Using Multi –Resolution Analysis, Journal of Computing and Information Technology, CIT 15, Scopus, 2007, 1, 1-5
 128. A. Kulakov, D. Davcev, Intelligent Wireless Sensor Networks Using FuzzyART Neural-Networks, In Proc. of IEEE Symposium on Computers andCommunications (ISCC’07), July 1-4, Aveiro, Portugal, 2007, pp. 569-574
 129. V. Trajkovik, S. Gligorovska, D. Davcev, Mobile Virtual Blackboard (F_081), In Proc. of IADIS, International Conference on Mobile Learning (NMCSIS 2007), 3-8 July, Lisbon, Portugal, 2007, pp. 33– 40
 130. D. Davcev, et al., HCI for m-learning in Image Processing by Handhelds, In Proc. of the12th Int. Conference in HCI, Beijing, China, July, 22-27, 2007, pp. 299-308, Springer Verlag, LNCS 4558, pp. 299–308, 2007.
 131. D. Davcev, et al., Multimedia Environment for Mobile Learning, In Proc. of the 2nd IEEE International Conference on Systems and Networks Communications (ICSNC 2007,) Cap Esterel, August 25-31, 2007, France, Best paper award
 132. V.Trajkovik, S. Gligorovska, D. Davcev, Mobile Virtual Blackboard, IADIS International Journal on Computer Science and Information System, Vol. 2, No. 2, ISSN: 1646-3692, 2007, pp. 83-98
 133. S. Kalajdziski, G.Mirceva, K.Trivodaliev, D. Davcev, Protein Classification byMatching 3D Structures, In Proc. of the IEEE Int. Conference Frontiers in theConvergence of Bioscience and Information Technologies (FBIT 2007), JejuIsland, Korea, Oct. 11-13, 2007, 147- 152
 134. D. Davcev, B. Stojkoska, S. Kalajdziski, K. Trivodaliev, .Project Based Learningof Embedded Systems, ACM Digital Library and Proc. of the 2nd WSEASInternational Conference on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications(CISST '08), Acapulco, Mexico, Jan. 25-27, 2008, pp. 120-126, ISBN: 978-960-6766-34-3
 135. D. Davcev, et al., On-line and Open Platform for 3D Object Retrieval, The Eurographics Association, 2008, http://dx.doi.org/10.2312/3DOR/3DOR08/073-079, April 15, 2008, Crete,Greece
 136. V. Dzikovska, M.Oreskovik, S.Kalajdziski, K.Trivodaliev and D. Davcev, ProteinSecondary Structure Prediction Method based on Neural Networks, In Proc. ofthe IEEE iCBBE 2nd Int. Conference on Bioinformatics and BiomedicalEngineering, Shanghai, China, May 16-18, 2008
 137. I. Jovanovski, D. Davcev, Distributed Constraint Satisfaction Model Adaptationfor Balanced Energy Fading in Wireless Sensor Networks, In Proc. IEEE Int.Conference on Industrial Informatics, Singapore, Aug. 2006, pp. 636 - 640
 138. I. Ivanovski, D. Davcev, Distributed Solution to Mobile Number Portability inMacedonia, In Proc. of the 8th International Symposium on Computer Networks(ISCN’08),June 18-20, 2008, Istanbul, Turkey
 139. B. Stojkoska, D. Davcev, V. Trajkovik, N-Queens Based Algorithm for MovingObject Detection in Distributed Wireless Sensor Networks, In Proc. of the 30thInt. Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2008), SRCE, IEEE,Dubrovnik, Croatia, 2008, pp. 899-904, Best Student Paper Award
 140. D. Davcev, et al., MOBILE EXPERT BUSINESS ADVISOR, In Proc. of ICE-B-2008 Int. Conference, July (26-29), 2008, Porto, Portugal.
 141. B. Pepik, S. Kalajdziski, D. Davcev, Protein Classification Using Decision Trees with Bottom-up Classification Approach, Chwee Teck Lim, James C. H. Goh (Eds.): ICBME 2008, Singapore, Springer Proceedings 23, pp. 174–178, 2009, www.springerlink.com
 142. D. Davcev et al., Experiments in Data Management for Wireless Sensor Networks, In Proc. of IARIA Int. Conference on Sensor Technologies and Applications, IEEE Digital Library, Cap Esterel, August 24-31, 2008
 143. K. Trivodaliev, D. Davcev, et al., Efficient Protein Classification by Using 3D structure content representation, In ArtificialIntelligence and Soft Computing,Acta Press, 628-082, 2008 2008http://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=33887
 144. D. Davcev et al., Protein Classification Using Decision Trees with Bottom-Up Classification Approach, In Proc. of the 13th IEEE International Conference on Biomedical Engineering, Singapore, 3 - 6 December 2008
 145. B. Stojkoska, D. Davcev , Cluster-Based MDS for Nodes Localization in Wireless Sensor Networks with Irregular Topologies, In Proc. of the 5th IEEE/ACMInternational Conference on Soft Computing as Transdisciplinary Science andTechnology (CSTST'08), October 28-31 2008, University of Cergy-Pontoise, France, pp. 384-389,  ISBN: 978-1-60558-046-3, ACM, 2008. pp. 384-389
 146. B. Stojkoska, D. Davcev, V. Trajkovik, N-Queens Based Algorithm for Moving Object Detection in Distributed Wireless Sensor Networks, Journal of Computingand Information Technology(CIT), SCOPUS, 2008, vol. 16, no 4, 325 - 332
 147. G. Mirceva, S. Kalajdziski, K. Trivodaliev, D. Davcev, Comparative Analysis of Three Efficient Approaches for Retrieving Protein 3D Structures, In Proc. of 4thIEEE Cairo Int. Biomedical Engineering Conference (CIBEC 2008), 18-20 Dec., DOI: 10.1109/CIBEC.2008.4786042, 2008
 148. K. Trivodaliev, S. Kalajdziski, D. Davcev, Multi-level Classification of Proteins Using 3D Structure Content Representation with Dimensionality Reduction, In Proc. of IEEE International Conference on Innovations in InformationTechnology (IIT 2008), Al Ain, United Arab Emirates, Dec 16-18, 2008,
 149. K. Trivodaliev, S. Kalajdziski, D. Davcev, “A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, In Proc. of the 5th International Conference on Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications(SETIT 2009), Hammamet, Tunisia, March 22–26, 2009, pp. 1-7
 150. Z. Dimov, G. Mirceva, D. Davcev, An Efficient Approach in Comparing Protein Structures using Matrix Alignement Techniques, In Proc. of Int. Conference onBioinformatics, Computational Biology, Genomics and Chemoinformatics,Orlando, Florida, July 13-16, 2009, pp. 73-77, (Article · Jan 2009, Research Gate)
 151. D. Davcev, M. Arsic, D. Ilievski, A Mobile User Interface for Business Knowledge Management (BKM), in Springer, M. J. Smith and G. Salvendy (Eds.): Human Interfaces HCI International 2009, LNCS 5617, San Diego, 19-24 July 2009, pp. 22-30In 9-24 July
 152. B. Stojkovska, D. Davcev, Web Interface for Habitat Monitoring using Wireless Sensor Network, In IEEE Digital Library and Proc. of the 5th InternationalConference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2009), Cannes, August 23-30, 2009, pp . 157-162
 153. P. Lameski, A. Kulakov and D. Davcev, Learning and Position Estimation of a Mobile Robot in an Indoor Environment Using Fuzzyart Neural Network, In Proc. of 2009 IEEE/ASME International Conference on Advanced IntelligentMechatronics, Singapore, July 14-17, 2009, pp. 770-774
 154. D. Dabevski, D. Davcev, M. Arsik, Dynamic Complex Web Service Based On Fuzzy Logic Selection Algorithm, In Proc. of 2009 IADIS Int. ConferenceWWW/Internet 2009, Rome, Nov. 19-22, 2009, pp. 287- 294
 155. G. Mirceva, D. Davcev, HMM Approach for Classifying Protein Structures, Y.-H. Lee et al. (Eds.): FGIT 2009, LNCS 5899, pp. 34–41, 2009, Springer-Verlag
 156. G. Mirceva, Z. Dimov, S. Kalajdziski and D. Davcev, Protein Classification Based on 3D Structures and Fractal Features, ICT Innovations 2009, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, (Eds. D. Davcev and Jorge Marx Gomez), 2010, pp.115-124, Chapter · Jan 2010
 157. K.Trivodaliev, I. Cingovska, S. Kalajdziski and D. Davcev, Protein Function Prediction Based on Neighborhood Profiles, ICT Innovations 2009, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, (Eds. D. Davcev and Jorge Marx Gomez), ISBN 978-3-642-10780-1, 2010, pp. 125- 134
 158. D. Davcev, D. Ilievski, M. Arsic, Mobile Business Management Based On Multiple Web Services, In Proc. of the 2009 International Conference onSemantic Web and Web Services (SWWS'09) July 13-16, 2009, Las Vegas, USA
 159. S. Kalajdziski, B. Pepik, I. Ivanovska, G. Mirceva, K. Trivodaliev and D. Davcev, Automated Structural Classification of Proteins by Using Decision Trees and Structural Protein Features, ICT Innovations 2009, Springer- Verlag Berlin, Heidelberg, (Eds. D. Davcev and Jorge Marx Gomez), pp. 135- 144
 160. B. Stojkoska, I. Ivanoska and D. Davcev, Wireless Sensor Networks Localization Methods: Multidimensional Scaling vs. Semidefinite Programming Approach, ICT Innovations 2009, Springer- Verlag Berlin, Heidelberg, (Eds. D. Davcev and Jorge Marx Gomez), ISBN 978-3-642-10780-1, 2010, pp. 145- 155
 161. S. Celakovski and D. Davcev, Multiplatform Real- Time Rendering of MPEG- 4 3D Scenes with Microsoft XNA, ICT Innovations 2009, Springer- Verlag Berlin, Heidelberg, (Eds. D. Davcev and Jorge Marx Gomez)
 162. Georgina Mirceva and Danco Davcev, HMM based approach for classifying protein structures, International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, Vol.1, No. 1, December, 2009
 163. A. Naumovski, K. Mitreski and D. Davcev, Rule Inducted Models for Classifying Water Quality Using Diatoms as Bio-indicators, In Proc. of IEEE Int. Conference on Environmental and Computer Science (ICECS’ 09), 28-30 Dec. 2009, Dubai, pp. 71-75
 164. D. Davcev, V. Trajkovik, Mobile Devices as Virtual Blackboards for M-learning, In Proc. of the 2nd International Conference on Applied Human Factors andErgonomics (AHFE 2010), 17-20 July 2010, Miami, Fl., USA
 165. A. Atanasov, A. Kulakov, V. Trajkovik, D. Davcev, Testbed Environment forWireless Sensor and Actuator Networks, In Proc. of the 5th Int. Conference onSystems and Networks Communications (ICSNC 2011), August 2010, Nice, France, pp. 1-6
 166. Ivana Cingovska · Georgina Mirceva · Zoran Dimov · Slobodan Kalajdziski · Danco Davcev, Novel wavelet based protein descriptors(Article- Research Gate)
 167. G. Mirceva, D. Davcev, Incorporating Several Features in the Protein Ray Descriptor for More Accurate Protein 3D Structure Retrieval, In Proc. of ACMMultimedia 2010 Conference, ACM Workshop on 3D Object Retrieval, October 25-29, 2010 - Florence, Italy, pp. 51-56
 168. Aleksandar Karadimce, Danco Davcev, Ustijana Rechkoska Shikoska, Developing multimedia distance learning services using mobile cloud computing, International Journal WINBIS, ISSN Number: 2091-0266, Vol.5, Issue of Sept.-Oct. 2012, pp. 92-99
 169. G. Mirceva, D. Davcev, M. Mirchev, Hidden Markov Models for Classifying Protein Secondary and Tertiary Structures, Journal of Convergence,Vol. 1, No.1, December 2010, pp. 57-64
 170. S. Gancev and D. Davcev, Monitoring Wireless Sensor Network System Based on Classification of Adopted Supervised Growing Neural Gas Algorithm, ICTInnovations 2010, in Springer: Communications in Computer and Information Science, 2011, Volume 83, Part 2, 316-324,
 171. G.Mirceva, D. Davcev, An Improvement of the Protein Ray Based Descriptor, In Proc. of the 8th International IEEE Conference on Fuzzy Systems and KnowledgeDiscovery, 26-28 July 2011, Shanghai, China, pp. 1640- 1644
 172. B. Stojkoska, D. Solev, D. Davcev, Data Prediction in WSN Using Variable Step Size LMS Algorithm, In Proc.5th IARIA Int. Conference on Sensor Technologiesand Applications (SENSORCOMM 2011), August 21-27, Nice, France
 173. G. Mirceva, A. Kulakov, D. Davcev, SGNG Protein Classifier by Matching 3D Structures”, In Proc. of 4th Int. Conference on Hybrid Artificial IntelligenceSystems (HAIS 2009), Salamanca, Spain, pp. 425-432, 2009, also LNAI # 5572, Springer-Verlag
 174. G. Mirceva, A. Naumoski, D. Davcev, “A Protein Classifier Based on SVM by Using the Voxel Based Descriptor”, In Proc. of the 7th International Conferenceon Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC 2010), Warsaw, Poland, June 2010 pp. 640-648, also LNCS # 6086, Springer Verlag
 175. R. Shikoska, D. Davcev, Sensitivity Analysis for GPS in land-vehicle navigation”, in Proc. of the IEEE International Conference on Wireless andMobile Computing, Networking and Communications (WiMob’2008), Paris, France, October 2008, pages 221-222.
 176. R. Shikoska, D. Davcev, The Theoretical Foundation of Sensitivity Analysis for GPS”, In Proc. of the International Conference on Power Control andOptimization, Chiang Mai, Thailand, July 2008, pp. 305-310.
 177. R. Shikoska, D. Davcev, R. Rechkoski, E, Petrovska: “GPS Log in analyzing tour activity”, ICT Innovations 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 2009.
 178. R. Shikoska, D. Davcev, Localization in Wireless Sensor Networks”, ICT Innovations 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 2010, Web proceedings, pp. 281–298.
 179. R. Shikoska, D. Davcev, A. Kulakov, Space and Time in Wireless Sensor Networks”, In Proc. of 4th Global Conference on Power Control andOptimization (PCO'2010), Kucing Borneo, Sarawak, December 2010, pages 73-83.
 180. R. Shikoska, D. Davcev, Time Synchronization in Wireless Sensor Networks”, In Proc. of 4th Global Conference on Power Control and Optimization (PCO'2010), Kucing Borneo, Sarawak, December 2010.
 181. R. Shikoska, D. Davcev: “Time and Space Localization for Wireless Sensor Networks”, In Proc. of the 7th Advanced Int. Conference on Telecommunications, AICT 2011, St. Maarten, Dutch Antilles, 20–25 March 2011, pp. 12 – 19
 182. R. Shikoska, D. Davcev, Space and Time in Wireless Sensor Networks”, Global Journal of Technology and Optimization, Transaction on Wireless Communication ISSN: 2229-8711 Online Publication, June 2011,Vol. 2, 2011, NS – N11, GJTO, 73-83
 183. R Shikoska, D. Davcev. An Original Mobile Beacon Approach in Space-Time Localization for Wireless Sensor Networks, In Proc. of the Int. Conference onInformation and Computer Networks (ICICN 2011), January 26-28, 2011, Guiyang, China, 2011, pp. 209-14.
 184. R. Shikoska, D. Davcev, A New Mobile – Beacon based Algorithm for Time - Space Localization in Wireless Sensor Networks, In Proc. of the 15th WorldMulti-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011, July 19-22, 2011,Orlando, Florida, USA.
 185. R. Shikoska, D. Davcev, et al.,An original algorithm for space — Time localization in wireless sensor networks, DOI10.1109/ICCSN.2011.6014036,May 2011,(Article- May 2011-Research Gate)
 186. G. Mirceva, D. Davcev, SVM Based Approaches for Classifying Protein Tertiary Structures, In Proc. of the IEEE Int. Conference on Data and KnowledgeEngineering (ICDKE 2011), September 6-8, 2011, Milan, Italy, pp.1-7
 187. V. Sanja, D. Davcev, Data Mining as an Enabling Technology for Home Energy Management System, In Proc. of the IEEE Conference on Innovative Smart GridTechnologies (ISGT 2012), Washington Marriott Wardman Park (DC), USA, January 17-19, 2012
 188. S. Veleva, D. Davcev, M. Kacarska, Wireless Smart Platform for Home Energy Management System, In Proc. of the 2nd IEEE Innovative Smart GridTechnologies Conference Europe 2011 (ISGT-EUROPE 2011), Manchester, United Kingdom, December 5–7, 2011
 189. S. Veleva, D. Davcev, “Multi-criterion Mining Algorithm for Efficient Home Energy Management System”, In Proc. of the 12th IEEE International Symposiumon Computational Intelligence and Informatics, Budapest, Hungary, November 21-22, 2011
 190. S. Veleva, D. Davcev, M. Kacarska, “Box-Dimension as a Correlation Measure for Data Mining of Power Socket Sensor Data”, In Proc. of the 2011 IEEEInternational Conference on Smart Measurements and Future Grids (SMFG 2011), Bologna, Italy, November 14-16, 2011.
 191. S. Veleva, D. Davcev, Information System for Data Collection and Control of Power Socket Sensors, in Proc. of 7th Conference of MAKO CIGRE 2011, Ohrid, Macedonia, October 2-4, 2011.
 192. S. Veleva, D. Davcev, Opportunities and challenges of sensor and actuator networks (SANETS) in Smart Grid, In Proc. of International Symposium ZEMAKENERGETICS 2010, October, Ohrid, Macedonia, pp. 121-130, 2010.
 193. S. Veleva, K. Mitreski, D. Davcev, Spatial modelling of the river surface water flow as a tool for managing the sustainability of rivers”, In Proc. of Int. Societyfor Ecological Modelling ISEM 2009 Conference ”Ecological Modelling forEnhanced Sustainability in Management”, 6-9 October, Quebec City, P.Q., Canada, pp. 185, 2009.
 194. S. Veleva, K. Mitreski, D. Davcev, Identification of the hydrological complexity by using the modified box-counting method, In Proc. of International Society forEcological Modelling ISEM 2009 Conference ”Ecological Modelling forEnhanced Sustainability in Management”, 6-9 October, Quebec City, P.Q., Canada, pp. 184, 2009.
 195. S. Veleva, K. Mitreski, D. Davcev, Geo-spatial analysis for prediction of river floods, In Proc. of ICT Innovations 2009 Conference, 28–29 September, Ohrid, Republic of Macedonia, 2009.
 196. S. Veleva, D. Davcev, Implementation Perspectives of Wireless Sensor and Actuator Networks in Smart Grid, Advanced Materials Research Journal,Vols. 433-440, pp. 6737-6741, 2012, Selected paper from the 2011 International Conference on Smart Grid Systems (ICSGS 2011), 2012.
 197. D. Davcev, et al., Videoconferencing Educational System- QoE Analysis, In Proc. of the 6th Int. Sci. Conference Computer Science 2011, Ohrid, Sept. 1-3, 2011, pp. 358-363.
 198. G. Piskachev, G. Mirceva, D. Davcev, Novel Consensus Approach for ProteinActive Sites Detection, In Proc. of the 6th Int. Conference—Computer Science 2011, Ohrid, Sept. 1-3, 2011, pp. 122-127.
 199. D. Davcev, N. Anastasova, Mobile Banking Services- Financial Brokerage Services, In Proc. of the 6th Int. Sci. Conference Computer Science 2011, Ohrid, Sept. 1-3, 2011, pp. 122-127.
 200. V. Trajkovik, D. Davcev, T. Malinovski, E. Palmisaro, E. Caporali, and J. Valdisari, Videoconferencing – based educational system: a case study, In Proc.of eChallenges e-2011 Conference and Exhibition, Florence, Italy, 26 – 28 October 2011.
 201. D. Davcev, S. Gligorivska, Internet, web applications and social media challenges for engineering education and entrepreneurship, In Proc. of the 4th Int. Conferenceof Engineering and Business Education, Cape Town, 21-23 November 2011.
 202. Darko Georgievski, Andreja Naumoski, Kosta Mitreski, Danco Davcev,GIS FLOOD PREDICTION MODEL OF “KRIVA REKA” RIVER, IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Feb 16-18, 2015, Innsbruck, Austria, accepted for presentation
 203. G. Mirceva, I. Cingoska, Z. Dimov and D. Davcev, Efficient Approaches for Retrieving Protein Tertiary Structures, In IEEE/ACM Transaction of Computational Biology and Bioinformatics, Vol.9, No.4, July/August, 2012, pp.1166-1179, doi: 10.1109/TCBB.2011.138. (Article · Oct 2011 – Research Gate)
 204. S. Veleva, D.Davcev, Implementation Perspectives of Wireless Sensor and Actuator Networks in Smart Grid, Journal of Advanced Materials Research, Vol. 433-440, pp. 6737-6741,10.4028/www.scientific.net/AMR.433-440.6737, January, 2012
 205. 204.B. Stojkoska, D. Solev, D. Davcev, Variable Step Size LMS Algorithm for Data Prediction in Wireless Sensor Networks, Journal of Sensors and Transducers, ISSN 1726-5479, Vol. 14-2, Special Issue, March 2012, pp.111-124
 206. 205.Veleva, S., Davcev, D., Kacarska, M., Wireless smart platform for Home Energy Management System, Int. Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe), IEEE Xplore, 2011 2nd IEEE PES, pp.1-8
 207. 206.S.Veleva, D.Davcev, Data mining as an enabling technology for Home Energy Management System Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2012 IEEE PES, 16-20 Jan. 2012, pp. 1–8
 208. 207.S. Kitanov, D. Davcev, U. Reckoska, Future Internet, Cloud Computing, and Quality of Experience for Distance and Mobile Learning, ICNFI’2012, ISBN-13: 978-2-915618-24-2, EAN: 9782915618242,  April 25-27, 2012, Istanbul, Turkey, pp. 120-125
 209. D.Davcev, Z. Stafilov, S. Veleva, V. Trajkovik, Advanced Videoconferencing Educational System - A Case Study, IEEE, ICCIS 2012, June 12-14, 2012,Kuala Lumpur, 978-1-4673-6/12/2012 IEEE, pp. 694-699
 210. S. Kitanov, D. Davcev, Mobile Cloud Computing Environment as a Support for Mobile Learning, IEEE Xplore, IARIA, Nice, July 22-27, 2012, pp.99-105
 211. A. Karadimce, D. Davcev, Personalized multimedia content generation using the QoE metrics in distance learning systems, IEEE Xplore, IARIA, Nice, July 22-27, 2012, pp.1-6
 212. A. Karadimce, D. Davcev, U. Reckoska, Developing multimedia distance learning services using mobile cloud computing, ICEELT, Singapore, August 13-14, 2012
 213. S.Veleva, D.Davcev,User-centric Quality Control System for Smart Home Energy Management, NGMAST2012, Paris, Sept. 12-14, 2012, I-TASC 2012, pp. 217-222
 214. 213.S. Veleva, D.Davcrev, Dybanic QoS and QoE Balansing Model for Smart Home Energy Managemenmt Systems, 2012 IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS 2012), Aehen, Germany, Sept. 2012, pp. 1-6
 215. A.Karadimce, D.Davcev, Adaptive Multimedia Content in Mobile Cloud Computing Environment, 2012 IEEE 1st International Conference on Cloud Netwotking (CLOUDNET), 2012, pp. 209-211
 216. D.Davcev, A.Karadimce, Model for interactive, collaborative and creative mCloud learning environment, WebSci’13, May 2–4, 2013, Paris, France, ACM 978-1-4503-1889-1, pp. 585-588
 217. A. Karadimce, D.Davcev, Adaptive Multimedia Learning Delivered in Mobile Cloud Computing Environment, CLOUD COMPUTING 2013: The Fourth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization,ISBN: 978-1-61208-271-4,2013, Valencia, May2013, pp. 62-67, best paper award
 218. S.Kitanov, D.Davcev, Mobile Learning in Mobile Cloud Computing Environment, Journal of Int. Transactions on Systems Science and Applications, ISSN 1751-1461 (print), ISSN 2051-5642 (online), sai.itsa.008.2012.017, SIWN Press, Vol.8, Dec.2012, pp.27-39
 219. A. Karadimce, D.Davcev, QoE Model for Multimedia Content Delivery from mCloud to Mobile Devices, Int. Journal in Fondations of Computer Science & Technologies (IJFCST), Vol. 3, No. 3, DOI: 10.5121/ijfcst.2013.3301, May 2013, pp. 1-9
 220. A.Karadimce, D.Davcev, Experiments in Collaborative Cloud-based Distance Learning, COLLA 2013, Nice, July 21-28, 2013, pp.46-50
 221. B. Stojkovska, D.Davcev, MDS-based Algorithm for Nodes Localization in 3DSurface Sensor Networks,  SENSORCOMM 2013, Barcelona, Aug. 25- Sept. 1, ISBN: 978-1-61208-296-7, 2013, pp. 44-50
 222. D. Boshnakoska, I. Chorbev, D. Davcev, Ontology Supported Patent Search Architecture with Natural Language Analysis and Fuzzy Rules, SPRINGER, Advances in Intelligent Systems and Computing , ICT Innovations 2013, pp. 275-284  
 223. A.Karadimce, D.Davcev, Adaptive Multimedia Deliveryin M-Learning Systems UsingProfiling, ICT Innovations 2014 , SPRINGER, Advances in Intelligent Systems and ComputingVolume 231, 2014, pp. 57-65
 224. D.Davcev, A. Karadimce, Model for interactive, collaborative and multimedia mobilelearning environment, In Proceedings of MoMM2013, 2-4 December, 2013, Vienna, Austria, Copyright 2013 ACM 978-1-4503-2106-8/13/12, pp.583-588
 225. N. Koteli, K.Mitreski. D. Davcev, M.Ginovska, Monitoring, Modeling and Visualization System of Traffic Air Pollution – A Case Study for the City of Skopje, UBICOMM 2014 : The Eighth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, ISBN: 978-1-61208-353-7, Rome, August 2014, pp. 80-86
 226. A. Karadimce, D.Davcev, Model for collaborative and adaptive multimedia content delivery in a collaborative m-learning environment, 10th IEEE International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing, October 22–25, 2014, (on USB),Miami, Florida, United States
 227. A. Karadimce, D.Davcev, Collaborative cloud service model for delivering multimedia content in mCloud, 3rd International Workshop onCollaborative Cloud (CollabCloud 2014), October 22–25, 2014, (on USB), Miami, Florida, United States
 228. Ivan Chorbev, Danco Davcev and Daniela Boshnakoska, Combined language processing methods and mash-up system for improving retrieval in diabetes related patents, In Springer LNCS 8849, IRFC 2014, David Lamas, Paul Buitelaar (Eds.), Copenhagen, November 10-12, 2014, pp.10-21
 229. Dimche Risteski, and Danco Davcev, Can We Use Daily Internet Search Query Data to improve Predicting Power of EGARCH Models for Financial Time Series Volatility?, Internationalconference on Computer Science and Information Systems (ICSIS’2014) Oct 17-18, 2014 Dubai (UAE), pp.38-42
 230. Dimche Risteski,Amirhossein Sadoghi and Danco Davcev, Improving predicting power of EGARCH models for financial time series volatility by using Google Trend, EM131031, FEEMCE 2013,2013 International Conference on Frontiers of Energy, Environmental Materials and Civil Engineering,ISBN: 978-1-60595-142-3, November 21-22, 2013, Shanghai, China,Edited by: Dawei Zheng, DEStech Publications, 2013.11, pp.312-316
 231. Bojan Najdenov, Danco Davcev,Traffic Congestions Modeling and Predictions by Social Networks, ICSNAM 2015: XIII International Conference on Social Network Analysis and Mining,Paris, July 20-21, 2015
 232. Igor Anastasov, Danco Davcev, Hierarchical Managers Architecture:  SIEM Implementation for Global and/or Distributed Environments, International Conference on Computer Information Systems 2014, (ICCIS’2014), Pubished in IEEE Xplore 987-1-4799-3351-8/14, January 17-19 Hammamet, Tunisia
 233. Goran Jakimovski, Aleksandar Karadimce and Danco Davcev, Multimedia Content Delivery between Mobile Cloud and Mobile Devices, Ad-Hoc, Mobile and Wireless Networks June 22 - 27, 2014, Benidorm, Spain, presented at 14.00 - 16.15 Session W2: ETSD, Springer LNCS
 234. Z.Dimov, G. Mirceva, D.Davcev, Protein distance matrices comparison using sequence alignment techniques,(Article- Research Gate)
 235. D.Davcev, G.Jakimovski, Design of NFC- based healthcare Information system, AHFE 2015, Las Vegas, USA, July 26-30, 2015
 236. 235.Igor Anastasov, Danco Davcev, Hierarchical SIEM Model, IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Feb 16-18, 2015, Innsbruck, Austria, accepted for presentation
 237. Vlado Popovski, Kosta Mitreski, Danco Davcev,NOISE POLLUTION MODELING AND VISUALIZATION- THE CASE STUDYFOR THE CITY OF SKOPJE, IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Feb 16-18, 2015, Innsbruck, Austria, accepted for presentation
 238. A.Karadimce, D.Davcev, Building context-rich Mobile Cloud Services for Mobile Cloud Applications, 2nd European Conference on Social Media ECSM 2015, School of Accounting and Administration at the Polytechnic Institute of Porto, Portugal, 9-10 July 2015
 239. Ilan Sadeh, Stojan Kitanov, Danco Davcev, Application of Multiple Description Coding for Adaptive QoS Mechanism for Mobile Cloud Computing, International Journal of Cloud Computing and Services Science (IJ-CLOSER),ISSN: 2089-3337, Vol.2, No.6, December 2013, pp. 391~402
 240. Elena Mitreska, Danco Davcev, Kosta Mitreski,  A Mobile Environmental Air Quality Information System as a Support for m-Health,  5th International Conference on Mobile Computing, Applications, and Services, 7-8 November 2013, (on USB), Paris, France
 241. Danco Davcev, Biljana L. Stojkoska, Slobodan Kalajdziski, Kire Trivodaliev: Project Based Learning of Embedded Systems. CoRRabs/1606.07498 (2016), Journal reference: Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, SIGNAL and TELECOMMUNICATIONS (CISST'08) Acapulco, Mexico, January 25-27, 2008.
 242. Biljana L. Stojkoska, Ilinka Ivanoska, Danco Davcev: Wireless Sensor Networks Localization Methods: Multidimensional Scaling vs. Semidefinite Programming Approach. CoRR abs/1606.07502 (2016)
 243. Biljana L. Stojkoska, Danco Davcev, Andrea Kulakov: Cluster-based MDS Algorithm for Nodes Localization in Wireless Sensor Networks with Irregular Topologies. CoRRabs/1606.07506 (2016)
 244. Biljana L. Stojkoska, Danco Davcev, Vladimir Trajkovik: N-queens-based algorithm for moving object detection in distributed wireless sensor networks. CoRRabs/1606.07583 (2016)
 245. A.Karadimce, S.Kalajdziski, D.Davcev, Model of Cloud-Based Services for Data Mining Analysis. Journal of Computer and Information Science 8(4): 40-50 (2015)
 246. G.Jakimovski, D.Davcev, Ergonomics Design in Secure e-Healthcare Information System, Springer International Publishing Switzerland 2016, P. Arezes (ed.), Advances in Safety Management and Human Factors, Advances in Intelligent Systems and Computing 491, DOI 10.1007/978-3-319-41929-9_40, pp.435-447, 2016
 247. A.Karadimce, D.Davcev, Building Context-Rich Mobile Cloud Services for Mobile Cloud Applications, Published by Academic International Limited Reading, UK44-118-972-4148, pp. 505-512, 2016
 248. A.Karadimce, D.Davcev, Perception of Quality in Cloud Computing Based Services, IEEE QoMEX, 978-1-5090-0354-9/16/$31.00 ©2016 IEEE, 1-6, Lisbon, June 2016
 249. K.Taneva, D.Davcev, Traffic Jam Detection and Control by Crowdsourcing and a Social Netwok, The3rd IEEE ICT-DM Int.Conf., Vienna, December 13 – 15 , 2016, 1-3
 250. A.Karadimce, D.Davcev, Perception of Quality for Multimedia Services, Fifth ISCA/DEGA Workshop on Perceptual Quality of Systems, presented on ACROSS COST Action 1304, Amsterdam 2016
 251. T.Trpkovska, D.Davcev, Bewared Android mobile application of natural disasters, submitted for The South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks, and Social Media Conference, (SEEDA-CECNSM 2017), Kastoria, 2017
 252. D.Davcev, G. Jakimovski, Šćepanović S., Model of m-learning by multimedia content delivery from mCloud to mobile devices, LNCS, SPRINGER, ICL2017 – 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning, 27-29 September 2017, Budapest, Hungary, pp. 995-1002, 2017, Chapter in book:Teaching and Learning in a Digital World, DOI  10.1007/978-3-319-73210-7_92, January 2018
 253. Nadja Zaric, Snezana Scepanović, Tijana Vujicic,Jelena Ljucovic, and Danco Davcev, The Model for Gamification of E-learningin Higher Education Based on Learning Styles,Springer International Publishing AG 2017, ICT Innovations 2017, CCIS 778, pp. 265–273, 2017
 254. A.Karadimce, D.Davcev, Bayesian Network Model for Estimating User Satisfaction of Multimedia Cloud Services, In Proceedings of ACM International Conference on Advancesin Mobile Computing & Multimedia, Salzburg, Austria, December 2017 (MOMM’17), 10 pages., Extended version in Special issue of the Journal of Mobile Multimedia (published by Rinton Presss (USA) and indexed in Scopus), Feb. 2018
 255. I. N. Šerbec, A. Žerovnik, N. Juvan, U. R.Šikoska, D. Davcev,Digital competences among selected university students from Macedonia and Slovenia, In the CD Proc. of  ICT Innovations, Ohrid, Sept. 2016
 256. Danco Davcev and Goran Jakimovski, Ergonomics design of healthcare NFC-based system, Journal: Procedia Manufacturing 3 ( 2015 ) 5631 – 5638
 257. D. Davcev,G. Jakimovski, Model for mobile, collaborative and multimedia e-learning environment, accepted for presentation on 13th International Conference on e-Learning (ICEL 2018), Cape Town, July 5-6, 2018, accepted for presentation
 258. Biljana Risteska Stojkoska, Kire Trivodaliev, and Danco Davcev, Internet of Things Framework for Home Care Systems, Hindawi Journal, Wireless Communications and Mobile Computing, Volume 2017, Article ID 8323646, 10 pages
 259. D.Davcev, et al.,  GIS FLOOD PREDICTION MODEL OF “KRIVA REKA” RIVER, ICT Innovations 2015, Springer, Advanced in Intelligent Systems and Computing 399, pp. 59-67
 260. Danco Davcev, Ljupco Kocarev, Anna Carbone, Vlado Stankovski, K. Mitreski, Blockchain-based Distributed Cloud/Fog Platform for IoT Supply Chain Management, In Proc. of the Eighth International Conference on Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology - CEET 2018, Kuala Lumpur, Feb. 2018
 261. Danco Davcev, Kosta Mitreski, Stefan Trajkovic, Viktor Nikolovski, Nikola Koteli, Model of IoT agriculture system based on LoRaWAN, in Proc. of the 14th International Conference onDistributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), New York, U.S.A., June 18 - 20, 2018
 262. D.Davcev, L.Kocarev, K.Mitreski, M.Florea, A.Carbone, V. Stankovski, Information System for Trust Food Supply Management, In Proc. of the Sixth International Conference on Advances in Computing, Electronics and Communication - ACEC 2017, Rome, Dec. 7-10, 2017, 12-16
 263. D.Davcev, NOISE POLLUTION MODELLING AND VISUALISATION _ THE CASE STUDY FOR THE CITY OF SKOPJE, Journal of SCIENCE-BUSINESSS. SOCIETY2, 1, 2016
 264. D.Davcev et al., Computer competence for knowledge management in engineering and business education, accepted at the Int. Conf. for E-Learning in the Workplace, Columbia University, New York, NY, June 13th-15th, 2018, accepted for presentation
 265. D.Davcev, G. Jakimovski, RFID/NFC-based security solutions for healthcare cloud system,MobiSecServ2018, The 4th Conference on Mobile Applications, Security, and Services, Miami, FL, USA, 24-25 February 2018
 266. K.Mitreski, D.Davcev et al., Analyzing the level of high tropospheric ozone during the summer 2013 in Skopje, MK, V Int. Conference „Ecology of urban areas“, Serbia, 2016, Extended version for 2014/15 in Interational Sci. Journal, ISSN Web 2534-8493, Year II, Issue 1, 2017
 267. D.Davcev, G.Jakimovski, RFID/NFC-based security solutions for healthcare cloud system, accepteded for publication in Hindawi Journal, Wireless Communications and Mobile Computing, 2018
 268. A.Karadimce, D,Davcev, Multimedia Content Delivery in Mobile Cloud: Quality of Experience model, COST ACROSS 1304 Workshop, Amsterdam, Nov. 2017
 269. Jakimovski, G., Davcev, D., Using Double Convolution Neural Network for Lung Cancer Stage Detection, MDPI, Journal of Applied Sciences – Basel, doi: 10.3390/app9030427, Feb. 2019, IF:1,9
 270. D.Davcev et al., Environmental Air Quality Monitoring System as a Support for Precision Agriculture, International Scientific Conference “High Technologies, Business, Society, March 11-14, 2019, Bulgaria

Учество на проектиУреди

Раководител и/или главен истражувач на следните проекти:

 1. "Мултимедиски дистрибуирани системи", финансирани од Министерство за наука на Р. Македонија, Скопје, 1988-91-94-96
 2. Cadaster project in R. Macedonia, World Bank consultant, 1989
 3. "Information System in Employment, Health and Social Politics in Macedonia", Скопје, 1989
 4. "Information System KISOES", финансиран од Електростопанство на Македонија, Скопје, 1991-93
 5. "Development of Computer Industries in Republic of Macedonia", Скопје, 1991
 6. "Project for Power Electric Information System in Republic of Macedonia", 1991-1992
 7. "Project for Information System Design for Stock-Exchange Market in Macedonia", 1991
 8. "University Information System Project", финансиран од University Regent (Rector), 1997
 9. "Computer modeling and Multimedia Computing of Ohrid Lake Pollution", финансиран од UNESCO, 1996-1997
 10. "Intelligent Multimedia Interface for Distance Education", US-Macedonian Project, финансиран од USA NSF/106, 1997-2000
 11. "Concept and bid documents for the Health Information System in Macedonia", финансиран од World Bank, 1997-1998
 12. "CIS Project for the Ministry of Defense in Macedonia", 1996-1997
 13. "Distributed Multimedia Educational System", TEMPUS CME- 03063-97, 1997-1998
 14. "Distance Education System", TEMPUS JEP Project UM_JEP – 13371-98, 1998-1999
 15. "Completion of the Power Electric Management System in R. of Macedonia" финансиран од World Bank, 1998-1999
 16. "Virtual Laboratory as a part of Virtual University", TEMPUS JEP Project UM_JEP – 14078-1999, 1999-2000
 17. "Establishment of an Open and Distance Learning Center in Skopje", EU funded project, Contract No. CON/99/PHA/ 0040, 1999-2000
 18. "Private Farmer Support Project", финансиран од World Bank, 1999-2000
 19. "Agent-based retrieval by content of multimedia data", финансиран од Министерство за образование и наука на РМ, 1999-2002
 20. "Virtual Digital Library and Digitalisation as a part of DES", TEMPUS JEP Project UM_JEP –16155- 2001, 2002-2004
 21. "Wireless Campus for strengthening of student services", TEMPUS JEP Project UM_JEP- 17045- 2002, 2003-2004
 22. "3D Content Generation and Presentation in MPEG4", македонско-француски билатерален проект, финансиран од Ministry of Science - Egide (Франција) и Министерство за образование и наука МОН на РМ, 2004-2006
 23. "Bioengineering research and education", Joint project between Italy and Balkans Region Countries, финансиран од Министерството за наука на Италија, 2005-2006
 24. "Wavelet based indexing and retrieval of 3D objects", македонско-француски билатерален проект, финансиран од Ministry of Science - Egide (Франција) и Министерство за образование и наука МОН на РМ, 2006- 2008
 25. "Development of Environmental and Resources Engineering Curriculum", TEMPUS DEREC project JEP-19028-2004, 2005-2008
 26. "Master of E-business Management at the Faculty of Economics in Skopje", TEMPUS MEMFES project CD_JEP-40093-2005, 2006-2009
 27. "Creation of personalized multimedia contents in systems for e-learning on distance", македонско-црногорски билатерален проект, 2016-2017

Учесник во следните проекти:

 1. "ECOSYSTEM INFORMATICS Development of Postgraduate Curriculum", TEMPUS project JEP_41038_2006, 2007 – 2009
 2. "Video-Conferencing as a part of Distance Learning Environment", Tempus JEP_41047_2006-2009
 3. "Web-based portal for project management", финансиран од Министерство за образование и наука на РМ и ASPECT компјутери, 2008
 4. "Integration of mobile services in e-banking", финансиран од Министерство за образование и наука на РМ и Euronetcom, 2008
 5. "Collaborative and Mobile Learning", финансиран од Министерство за образование и наука на РМ и Duna Computers, 2009
 6. “Doctoral study in Metrology”, Joint TEMPUS, 2009-4858/001-001
 7. COST MUMIA EU Action IC1002, Multimedia information retrieval, 2010-2014
 8. COST QUALINET EU Action IC1003, Quality of Experience in Multimedia, 2010-2014
 9. COST IntelliCIS EU Action IC0806, Smart Grids, 2009-2013
 10. COST IC0804 - Energy efficiency in large scale distributed systems, 2009-2013
 11. COST IC1301 | Wireless Power Transmission for Sustainable Electronics (WiPE) | 24 October 2013 - 23 October 2017
 12. COST Action IC1304 “Autonomous Control for a Reliable Internet of Services (ACROSS)”, 2013-2017, Adaptive Multimedia Content in Mobile Cloud Computing Environment- presentation in Amsterdam on COST 1304 Workshop- Amsterdam, Feb. 13, 2014
 13. COST Action FP1304: Towards robust projections of European forests under climate change (PROFOUND), 2013-2017
 14. COST Action TU1305 Social networks and travel behaviour, 2014-2018