Глиф претставува шара, графички облик, која ја препознаваме во одреден систем на пишување. Тој знак може да биде буква, цифра, интерпункциски знак или специјален знак.