Глиф претставува шара, графички облик, која ја препознаваме во одреден систем на пишување. Тој знак може да биде буква, цифра, интерпункциски знак или специјален знак.

Разнолики глифови ја претставуваат малата буква "a"; тие се алографи на графемата "a"