Воден пат е пловна водна површина. Ова може да виде река, езеро, океан и канал. За овие води да бидат пловни, тие кмораат да исполнуваат неколку критериуми:

  • Водниот пат мора да биде доволно длабок за пловилата;
  • Водниот пат мора да биде доволно широк за пловилата;
  • Водниот пат не треба да има пречки како водопади и брзаци, или да има начин да ги заобиколи (како каналски брани);
  • Струите мора да бидат доволно благи за да бродовите да пловат по план.
Каналски чамец на канал, Вустершир, Англија

Пловилата кои користат водни патишта варираат од баржи на животинска влеча до огромни танкери и прекуокенаски бродови како крстосувачи.

Некогаш каналите се граделе за употреба да мали дрвени баржи влечени од коњи и други влечни животни. Денес каналите се градат за преплов на прекуокеански бродови. Видете Бродски канал.

Поврзано уреди