Влада на Македонија од 1946

појаснителна страница

Во 1946 година во Народна Република Македонија се избрани две влади, првата во април, а втората во декември.