Вештина (нарекувана и талент) е поседување одредена способност и извршување на истата во исклучителен временски период и со исклучителна количина на потрошена енергија.

Хиерархија на вештини.[1]  1. Igor Kokcharov, Hierarchy of Skills http://www.slideshare.net/igorkokcharov/kokcharov-skillpyramid2015