Вештачко езеро е езеро што го изградил човекот со преградување на речните долини. Вештачките езера најчесто се со повеќе намени.Се користат за наводнување на плодната земја, за произведување на електрична енергија, за обезбедување на вода за пиење, за туризам, спорт и рекреација.

Власинско Езеро
Езеро Насер во Египет

Македонија има голем хидропотенцијал што е само делумно искористен, но во последно време се прават напори за изградба на нови хидроцентрали.

Во Република Македонија има повеќе вештачки езера. Најголеми се: Тиквешкото Езеро на Црна Река; Дебарското Езеро на Црн Дрим и Радика; Мавровското Езеро на Мавровската Река; езерото Козјак на реката Треска; езерата Липково и Глажња на Липковска Река; езерото Калиманци на Брегалница и др.

Струјата во вештачките езера се добива со помош на хидротурбини коишто ја претвораат хидроенергија во електрична енергија. Денес во светот има неколку држави коишто најголем дел од електричната енергија го добиваат од хидро енергијата. Најпознати се Бразил, Швајцарија и др.