Биогеографија

Биогеографијата е наука која ги изучува закономерностите на географското распространување на растенијата, животните и микробите, а исто така и за карактерот на флората и фауната на определени територии. Според ова, биогеографијата се дели на фитогеографија, зоогеографија и географија на микробиоценозите. Неколку истражувачи сметаат дека биогеографијата може да се сфати само како севкупност на фито- и зоогеографијата, додека други − дека таа ги изучува општите географски закономерности на живиот свет на Земјата.

Фронтиспис на книгата „Географска распространетост на животните“ од Алфред Расел Волес