Еволутивна биологија

Еволутивната биологија се занимава со проучување на процесот на историскиот развој на биосистемите, наречен еволуција.