Бесконечност (симболички заменето со ) доаѓа од латинскиот infinitas или "безграничен." Се однесува на неколку различни концепти (обично поврзани со идејата "без крај") која се сретнува во филозофијата, математиката, и теологијата.

Симболот за бесконечност, ∞, во најчести облици.

Во математиката, "бесконечноста" е често употребена во контекст каде е третирана како бројка. (на пр., ги брои или мери нештата: „бесконечен број на термини“).