Во органската хемија, арил се однесува на секоја функционална група или супституент изведен од прост ароматичен прстен. Постојат многу специфични термини, како фенил, кои го опишуваат несупституираните арил групи и подвиодви на арил групи.

Најпростата арил група е фенил, C6H5; изведена е од бензенот. Толилната група, CH3C6H4, е изведена од толуенот (метилбензенот). Ксилилната група, (CH3)2C6H3, е изведена од ксиленот (диметилбензен).

Биарилите можат да имаат аксијална хиралност.

Примери за арил групи. Од лево кон десно: фенил, толил, o-ксилил, нафтил.

ПоврзаноУреди