Алкил е едновалентен радикал кој содржи само јаглеродни и водородни атоми, поредени во синџир. Алкилите образуваат хомолошки низи со општа формула CnH2n+1. Примери се метилот CH3· (добиен од метанот) и бутилот C4H9· (добиен од бутанот). Тие обично не се наоѓаат слободни во природата, а се присутни како дел од поголеми разгранети верижни органски молекули. Како одделни тие се слободни радикали и многу реактивни.

Структурата на еден алкил е иста како неговиот прав верижен алкански дел но без еден водороден атом. На пример, структурата на метилот (најмалиот алкил) е ваква:

Alkyl.png

Алкилите се радикали сè додека три од четири валентни електрони се користат во врзувањето на еден од јаглеродните атоми.

Додека се радикали, алкилите обично се наоѓаат како делови од поголеми структури. Радикалите се претставуваат во општите формули со помош на симболот R, како во општата формула на естерите. Во многу случаи R претставува алкил, иако може да е било кој радикал.