Јама е поим кој во македонскиот јазик има повеќе значења. Може да упатува на:

  • какво било полукружно вдлабнување во земјата, како што се коповите и рудниците.
  • Пропаст - вертикален влез на некоја пештера со должина од 20 m.
  • тип на археолошко наоѓалиште, место каде во минатото се закопувале покојници.
Јама Хаваријач, Мали Карпати